Infopanel

Zobrazeno: 1191x

Alšova jihočeská galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké n.V., Jihočeská galerie, Hluboká n. Vltavou- obrazová galerie, Alšova Jihočeska Galerie - Hluboká n.Vltavou.

Alšova jihočeská galerie v Hluboké n.V.

Alšova jihočeská galerie v Hluboké n.V. Hluboká nad Vltavou

 • - Vymezení hlavního účelu - předmět činnosti :
 • - Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (dále jen 'organizace') plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 2, odst. 3 až 8 zákona
 • - 483/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., čímž zajišťuje veřejné kulturní služby.
 • - Zřizuje se za účelem získávat a shromažďovat lidské výtvory z oboru výtvarného umění pro vědecké a studijní účely, zkoumat prostředí, z něhož jsou tyto výtvory získávány, z vybraných uměleckých výtvorů vytvářet sbírky a tyto trvale uchovávat, evidovat a
 • - odborně zpracovávat. Umožňovat způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu jejich využívání a zpřístupňování poskytováním vybraných veřejných služeb, přičemž účelem těchto činností není zpravidla dosažení zisku.
 • - Předmět hlavní činnosti:
 • - Účelu svého zřízení dosahuje muzeum zejména těmito činnostmi:
 • - Provádí soustavnou sbírkotvornou činnost: pečuje o hmotné doklady dějin výtvarného umění a shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje výtvarného umění české i zahraniční provenience, zaměřené zejména na české umění od
 • - století do současnosti, se zvláštním zřetelem na jihočeský region, na evropské umění 16.-18. století a na českou a světovou keramiku 20.století až do současnosti, a to v souladu s charakteristikou sbírek, uvedenou v centrální evidenci (CES) Ministerstva
 • - kultury ČR. Sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti, sbírkové předměty odborně zpracovává a pořizuje jejich dokumentaci podle platných právních předpisů.
 • - Spravuje historický knižní fond (sbírkový) a odbornou knihovnu.
 • - Sbírku spravuje podle zákona č.122/2000 Sb., o ochraně muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
 • - Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i obrazovou, případně zvukovou.
 • - Sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o dějinách výtvarného umění a dějinách společnosti.
 • - Provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti.
 • - Pořádá samostatně nebo na základě uzavřených smluv s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře vztahující se k předmětu činnosti.
 • - Výsledky své sbírkotvorné, odborné i výzkumné činnosti je muzeum povinno zpřístupňovat veřejnosti prostřednictvím standardizovaných veřejných služeb dle § 2 odst.6 až 8 a § 10a zákona č.483/2004 Sb.
 • - K tomu účelu jsou stanoveny následující standardy:
 • - standard územní dostupnosti - muzeum je součástí sítě poskytovatelů, zveřejněné Ministerstvem kultury
 • - ČR (dle § 10a, odst. 1 zák. č. 483/2004 Sb.)
 • - standard časové dostupnosti - muzeum zpřístupňuje sbírku nebo vybrané sbírkové předměty z této sbírky, popřípadě sbírkové předměty zapůjčené, prostřednictvím muzejních expozic výstav se stanovenou návštěvní dobou v každém kalendářním roce (dle § 10a odst.
 • - 2 písm. a) zák. č. 483/2004 Sb.) - muzeum pořádá každoročně muzejní programy ( vzdělávací akce včetně přednášek a jejich cyklů, kulturní a kulturně společenské akce, včetně koncertů, výstav a dalších způsobů sdělování autorských děl (ve smyslu zákona č.
 • - 121/2000 Sb.) veřejnosti, čerpající ze sbírkových předmětů ze spravované sbírky nebo z předmětů zapůjčených, a to pro širokou veřejnost včetně specifických skupin návštěvníků, například dětí a mládeže, osob se zdravotním postižením, seniorů, národnostních
 • - menšin apod. (dle § 10a odst.2 písm. b) zák. č. 483/2004 Sb.) - muzeum každoročně zpracovává informace o své činnosti ve výroční zprávě, zveřejněné prostřednictvím tisku nebo v informačním systému s dálkovým přístupem (včetně vlastních www stránek) a dále
 • - každoročně zpracovává zprávy a informace o muzejních programech nebo muzejní publikace o poznatcích, získaných zkoumáním sbírkových předmětů a výzkumem prostředí, ze kterého jsou sbírkové předměty získávány (dle § 10a odst. 2 písm. c) zák. č. 483/2004
 • - Sb.) - muzeum zajišťuje průběžné poskytování informací o sbírce, kterou spravuje, o připravovaných expozicích a výstavách, muzejních programech, vlastní ediční činnosti, o historii výtvarného umění území, na němž působí i z něhož shromažďuje své sbírky,
 • - nebo informací o ostatních poskytovatelích standardizovaných veřejných služeb (dle § 10a ost. 2 písm. d) zák. č. 483/2004
 • - Sb.). K tomu účelu vydává a veřejně šíří neperiodické publikace (ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., tj. včetně pohlednic, kalendářů, map - s výjimkou státních mapových děl - apod.) - muzeum zpracovává odborné posudky, expertízy, stanoviska a pojednání v
 • - oborech své působnosti s využitím sbírky, kterou spravuje, poznatků o území, na kterém působí a poznatků z výzkumu prostředí, z něhož získává sbírkové předměty, a to na základě žádosti a za úplatu (dle § 10a odst. 2 písm. e) zák.
 • - standard ekonomické dostupnosti - muzeum poskytuje zlevněné, skupinové nebo volné vstupné, a to pro děti do 6 let, žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol, seniory a pro skupiny žáků nebo studentů čítající alespoň 5 osob včetně
 • - pedagogického doprovodu, a osoby a skupiny osob se zdravotním postižením (dle § 10a odst. 3 zák. č. 483/2004 Sb.)
 • - standard fyzické dostupnosti - muzeum odstraňuje, pokud to stavební podstata objektů, ve kterých působí a způsob jejich ochrany dle požadavků státní památkové péče dovolí, architektonické a jiné bariéry, znemožňující osobám s omezenou schopností pohybu a
 • - orientace užívání standardizovaných veřejných služeb (dle § 10a odst. 4 zák. č. 483/2004 Sb.)
 • - V souladu s výše uvedenými standardy vykonává dále následující činnosti:
 • - Pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze (ve smyslu zákona č.121/2000
 • - Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti
 • - Na základě pověření Ministerstva kultury České republiky vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle zákona č.71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.
 • - V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými partnery i zahraničními partnery.
 • - Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování kopií dokumentů,
 • - poskytování fotografií, negativů a diapozitivů. Prodává katalogy a jiné tiskoviny, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovídající
 • - uměleckou úrovní, nosiče audio a video nahrávek. Pronajímá dočasně nevyužívané prostory v objektech, k nimž vykonává právo hospodaření, pokud to není v rozporu s jejím kulturním posláním. Poskytuje služby konzervátorských a restaurátorských dílen, učeben a
 • - laboratoří. Poskytuje reklamní služby pri zpřístupňování svých sbírek.
 • - Zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy. Poskytuje informační služby související s předmětem činnosti.
 • - Ve smyslu přílohy č.5 vyhlášky Ministerstva kultury č.275/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů poskytuje odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy.
 • - Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č.122/2000 Sb., v platném znění a interním badatelským řádem.

Adresa

Alšova jihočeská galerie v Hluboké n.V. Hluboká nad Vltavou

37341, Hluboká nad Vltavou (ukázat na mapě)

Zařazení v kategoriích

Knihovny, veřejné archivy, muzea 
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz