Infopanel

Planetárium české budějovice, Metodické pomůcky astronomie.

Hvězdárna a planetárium České

Hvězdárna a planetárium České České Budějovice

 • - pořádá veřejná pozorování astronomických jevů, přednášky, semináře, audiovizuální produkce, kurzy, výstavy a další kulturně-vzdělávací akce zejména pro širokou veřejnost, pro všechny typy škol i zájmovou a vzdělávací činnost mládeže a dospělých
 • - provádí odbornou a výzkumnou činnost v oblasti astronomie, její výsledky publikuje a spolupracuje se zahraničními i tuzemskými výzkumnými ústavy a institucemi v oboru včetně zapojení do mezinárodních programů.
 • - vydává, vyrábí a veřejně šíří neperiodické publikace ( ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb. ) tématicky související s účelem zřízení, zejména metodickou literaturu, návody a pomůcky z oboru astronomie a příbuzných přírodních věd
 • - vydává, vyrábí a veřejně šíří rozmnoženiny autorských děl, která tematicky souvisejí s účelem zřízení, zejména pohlednice a plakáty z oboru astronomie a příbuzných přírodních věd
 • - shromažďuje knihovní fondy z oboru astronomie a příbuzných přírodních věd
 • - zpřístupňuje informace a autorská díla prostřednictvím počítačové nebo odborné sítě (§ 18, odst. 2 zák. č. 121/2000 Sb.), zejména buduje a provozuje vlastní www internetové stránky z oboru astronomie a příbuzných věd
 • - spolupracuje s ostatními hvězdárnami a planetárii, kulturními a dalšími institucemi, sdruženími a společnostmi v oboru astronomie a oborech příbuzných u nás i v zahraničí
 • - pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze
 • - pořizuje, vytěžuje a zužitkovává archivy ch) vyrábí a provozuje audiovizuální díla
 • - vyrábí, distribuuje a využívá počítačové programy z oboru astronomie a příbuzných přírodních věd
 • - poskytuje poradenství v oboru astronomie a příbuzných přírodních věd
 • - Doplňková činnost
 • - Doplňková činnost navazuje na hlavní účel činnosti organizace, pro kterou byla zřízena, zejména v zájmu lepšího využití technického, personálního a hmotného vybavení, odbornosti zaměstnanců, a to za předpokladu, že prostředky získané doplňkovou činností
 • - využije ke zkvalitňování své hlavní činnosti.
 • - Doplňkovou činností nesmí dojít ke zhoršení úrovně poskytovaných služeb v hlavní činnosti, náklady na tuto činnost nesmí převýšit výnosy z ní plynoucí, náklady a výnosy budou v účetnictví sledovány odděleně a provozování této činnosti musí být plně v
 • - souladu s platnými předpisy o živnostenském podnikání.
 • - Organizace je oprávněna k následující doplňkové činnosti, která navazuje na hlavní účel a předmět činnosti organizace uvedený v čl. IV. zřizovací listiny.
 • - Organizace je oprávněna pronajímat nebytové prostory a byty jen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., přičemž k pronájmu a výpůjčce bytů na dobu delší 24 měsíců potřebuje organizace předchozí písemný souhlas zřizovatele.
 • - Organizace je oprávněna pronajímat nebytové prostory a byty jen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., i na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce.


Adresa

Hvězdárna a planetárium České České Budějovice

37001, České Budějovice (ukázat na mapě)

Zařazení v kategoriích

Přírodní a technické vědy 
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz