Infopanel

Aktualizováno: 10.11.2008
Zobrazeno: 9154x

Právní poradna zdarma, Pravni poradna zdarma Plzen, Právní poradna plzen, Pravnicka poradna zdarma, Právní poradna.

Martin Marek

Právní portál s právní poradnou zdarma - Plzeň

Právní portál plný právních informací pro každého. Vzory dokumentů a smluv ke stažení, právní poradna zdarma, zákony.


Adresa

Martin Marek Plzeň

32300, Plzeň (ukázat na mapě)
E-mailNapsat email
Webové stránkywww.propravo.cz
5

hodnoceno 1x

 • Mgr.Erhard Jaroslav

  Advokát se zabývá zastupováním ve věcech práva občanského, trestního, pracovního, rodinného i správního, provádí sepisy smluv, v...

  Plzeň 3 - Východní Předměstí, 30100
  • 0
 • Karel Schneider- Autodoprava

  Silniční nákladní doprava

  Plzeň - Doudlevce, 30100
  • 0
 • Samarkang SE

  Specializujeme se na nové evropské společnosti SE. Prodej za nejnižší cenu v CZ. Profesionalní služby, praktické zkušenosti s př...

  Plzeň, 31200
  • 0

Vložil: Martin Marek
Datum: 20.01.09 13:00
Dobrý den Shodou okolností je moje jméno a příjmení stejné jako tato diskuse. Jmenuji se Martin a mám prosbu: Chtěl bych se zeptat jak mám postupovat v případě: 11.1. 2009 jsem jel s autem rodičů (otce) a najednou jsem zareagoval na záblesk. Po zorientování jsem uviděl v protijedoucím směru auto "MĚSTSKÉ POLICIE" , je nanejvýš pravděpodobné že mě vyfotily. Okamžitě jsem se podíval na tachometr a tam jsem měl asi 57Km/hod. přitom tam byla 50. Chci se zeptat zda může "MĚSTSKÁ POLICIE " PO 1.1.2009 měřit rychlost a fitit z jedoucího auta, ( nikde nebylo nic označeno a nezastavyli mě ). Pokud otci příjde předvolání k vysvětlení dopravního přestupku ,je nějaká možnost se v tomto případě bránit? Jak je to v tomto případě s "OSOBOU BLÍZKOU"? Je možné toto použít( na fotce určitě není otec ale já ) Moc děkuji za radu a přeji pěkný den
Vložil: Jindřich Novák
Datum: 05.03.09 11:30
Dobrý den, prosím o radu, jak by bylo možno dále postupovat v následujících třech příbězích: 1. Problém: Rozúčtování nákladů v bytovém domě o 80-ti bytových jednotkách, spravovaném SBD, když 71 bytových jednotek je v družstevním vlastnictví a 9 v osobním vlastnictví. Dotaz: Jaké možnosti má vlastník aby docílil správného zaúčtování reklamovaných položek, když oprávněnost reklamace byla kontrolní komisí SBD uznána – konkrétní okolnosti uvádím dále: V roce 2007 se jeden z vlastníků bytové jednotky v tomto domě, v souvislosti s nejasnostmi v přípravě zateplení domu, začal zajímat také o to, co je do nákladů jeho bytu účtováno v poměru spoluvlastnického podílu na společných částech domu v rámci tzv. “Účtu dlouhodobých záloh“ a zjistil, že přestože „Smlouva o převodu bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu do osobního vlastnictví“ jasně specifikuje, co je společná část domu a co je součást vlastnictví bytu, správce domu – SBD účtuje do nákladů jeho bytu i náklady na vybavení jiných bytů, než bytu v jeho osobním vlastnictví (např. nákup drahých plynových sporáků, radiátorů a s tím spojených nákladů na připojení a revize rozvodů v těchto bytech apod.), opravy či rekonstrukce vnitřních zařízení těchto jiných bytů, náklady na pojistné události v jiných bytech apod. Na uplatněnou reklamaci ( ze dne 23.8.2007) SBD reagovalo (dne 28.8.2007) tvrzeními, že všechny položky, účtované do nákladů jeho bytu v rámci již zmíněného účtu, se týkají výhradně společných částí domu. Po nahlédnutí do účetních dokladů SBD k reklamovaným položkám zjistil, že k části reklamovaných položek jsou v účetnictví založeny účetní doklady, jednoznačně prokazující, že se nejedná o náklad na společnou část domu. U některých položek však například chyběly zakázkové listy, specifikující jaké práce jsou fakturami, které se na tyto neexistující zakázkové listy odvolávají, fakturovány a z kterých jedině lze dokladovat, zda se jednalo o práce na opravách či rekonstrukcích společných částí domu či o práce na opravách či rekonstrukcích vnitřního vybavení konkrétních bytů. U některých položek byly archivovány pouze kopie dokladů. Následovala neefektivní korespondence mezi vlastníkem a SBD, ve které SBD nepravdivými argumenty obhajovalo své mylné stanovisko. Vlastník bytové jednotky se proto obrátil (dne 7.1.2008) na Kontrolní komis SBD s prosbou o posouzení oprávněnosti jeho reklamace Kontrolní komise SBD reklamaci posoudila a dopisem ze dne 25.2.2008 mu potvrdila, že reklamace je oprávněná. Proto vlastník bytové jednotky znovu uplatnil dne 31.3.2008 reklamaci u SBD spolu s požadavkem na doložení chybějících zakázkových listů u položek označených jako sporné položky. Protože tentokrát nepřicházela žádná odpověď, urgoval řešení této reklamace dopisem ze dne 21.5.2008. Dopisem místopředsedy ze dne 2.6.2008 se vlastník dozvěděl, že se SBD „touto záležitostí zabývá a vzhledem k obsáhlosti rozsahu účetních dokladů v programu dlouhodobě přijaté zálohy, které zahrnují všechny byty na Vašem – tedy na středisku, kam vlastník a dům asi patří - středisku, hledá SBD optimální řešení a že rovněž tak v rámci účtování nákladů jsou řešeny způsoby rozúčtování faktur z technického i účetního hlediska aby odpovídaly všem požadavkům“. Od té doby hraje SBD „Mrtvého brouka“ a asi doufá, že vlastník je pro prokázanou škodu ve výši cca. 2 500,- Kč a neprokázanou škodu ve výši „X“ žalovat nebude (protože zakázkové listy ke sporným položkám v objemu cca.1 336 000,- Kč, za které je vlastníkovi účtován podíl cca 17 200,- Kč, stále chybí) a až uplynou promlčecí doby, vlastník stejně skončí. Protože je zřejmé, že SBD v roli správce domu postupuje v účtovávání nákladů na jednotlivé byty nesprávně nejen ve vztahu k bytu jednoho konkrétního vlastníka, ale systémově ve vztahu ke všem vlastníkům bytových jednotek v domech, spravovaných SBD, zaslal vlastník upozornění na státní zastupitelství v dobré víře, že je to orgán, schopný mu v řešení problému pomoci. Státní zástupce mu však sdělil, že není důvod, aby státní zastupitelství do problému vstupovalo, protože SBD se již řešením záležitosti samo zabývá. Do dnešního dne SBD žádný konkrétní konečný závěr neučinilo přesto, že kontrolní komise potvrdila oprávněnost reklamace. K žádnému vyúčtování nesprávně účtovaných ani k doložení sporných položek nedošlo. 2. Problém: Snížení původní výšky zábradlí balkonů ( 90 cm ) o 1 až 5 cm u cca 50 % z 80-ti balkonů domu v rámci prováděné opravy balkonů v souvislosti s realizací zateplení domu včetně výměny oken za okna plastová. Dotaz: Je postup správce domu a dodavatele díla z následujícího příběhu správný? Jak docílit nápravy vady díla? V rámci realizace zateplení bytového domu o 80-ti bytových jednotkách, spravovaném SBD, když 71 bytových jednotek je v družstevním vlastnictví a 9 v osobním vlastnictví, byla realizována i oprava balkonů včetně opravy zábradlí. Výsledkem opravy balkonů byla skutečnost, že u cca. 50-ti procent balkonů došlo ke snížení původní výšky zábradlí nad podlahou balkonů 90 cm (dům byl postaven v letech 1968-1969) o 1 až 4 cm. Pracovníci družstva, přestože na tuto závadu byli upozorněni jak při kontrolních dnech, tak písemně, závadu nereklamovali, závadu dokonce zatajili při vydání kolaudačního souhlasu a k ověření skutečné výšky přistoupili až 10 měsíců po dokončení stavby. Naopak společně s dodavatelem díla snad řeší provedení rekonstrukce všech zábradlí jejich navýšením na výšku 110 cm dle dnes platné normy – což před zahájením stavby pokládali jak pracovníci SBD, tak projektant i stavební dozor vzhledem k charakteru opravy za zbytečné. Je zřejmé, že opravu těch zábradlí, kde dodavatel snížil výšku, by musel provést dodavatel na vlastní náklady. Rekonstrukci,která zajistí zvýšení výšky zábradlí u všech balkonů, zaplatí družstevníci a vlastníci bytových jednotek. Jeden z vlastníků podal v této souvislosti na státní zastupitelství sdělení o podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení s odvoláním na znění . § 179, tr. zákona. když v zákoně č. 141/1961 Sb. v platném znění je mimo jiné zřetelně uvedeno – citace: „…Obecné ohrožení - § 179 - (1) Kdo úmyslně vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví“. Státní zastupitelství však toto sdělení odložilo jako bezdůvodné s tím, že k tomu, aby došlo z titulu nedodržení minimální výšky zábradlí k trestnému činu by musela přistoupit i neopatrnost uživatelů (pravděpodobně měl státní zástupce na mysli, že musí někdo spadnout), k čemuž dosud nedošlo a nejedná se proto o trestný čin a navíc správce domu-SBD o odstranění vady jedná. 3. Problém: Dohoda o převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu. Dotaz: Je postup družstva z následujícího příběhu správný? Jaké možnosti má nabyvatel z následujícího příběhu? Občané – členové stavebního bytového družstva uzavřeli k 31.12.kalendářního roku ve smyslu § 230 obchodního zákoníku „Smlouvu o převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytové družstvu“ a podpisy na této smlouvě ověřil pracovník družstva. Ve smlouvě se mimo jiné převodce a nabyvatel dohodli : Cituji ze smlouvy, podepsané převodcem a nabyvatelem jako smluvními stranami a zástupcem SBD jako ověřovatelem pravosti podpisů: Dle čl.2 Převodce touto smlouvou převádí na nabyvatele svůt členský podíl. , ……………a jinou majetkovou účast člena ve výši ………………… spolu se všemi právy a povinnostmi se členským podílem spojenými, zejména s právem na uzavřeni smlouvy o nájmu družstevního bytu specifikovaného v čl. 1 této smlouvy. Nabyvatel členský podíl se všemi s ním spojenými právy a povinnostmi za výše uvedenou cenu přijímá a zavazuje se dodržovat stanovy i další vnitřní předpisy družstva Dle čl. 3 -Úplata za převod Převodce i nabyvatel prohlašují, že provedli vzájemné majetkové vypořádání, nemají vůči sobě žádné finanční nároky a žádají družstvo, aby členský podíl a jiná majetková účast převodce v družstvu byl převeden na nabyvatele. Převodce i nabyvatel souhlasí s tím, že rozdíl z vyúčtování záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytu, /služby/ a rozdíl z vyúčtování zálohy na nájemné z bytu vyjma dlouhodobé zálohy na opravy, modernizace a rekonstrukce domu /tzv. fond oprav/ jejíž zůstatek se převádí do příštího roku, a to jak přeplatek tak nedoplatek z vyúčtování za zúčtovací období kalendářního roku vypořádá družstvo s nabyvatelem. Dle čI.4 Převodce prohlašuje, že členský podíl v bytovém družstvu není zatížen žádnými právy třetích osob, že nikdo nemá k členskému podílu předkupní právo a že převodce osobně nemá vůči bytovému družstvu žádné závazky či pohledávky, kromě vyúčtování záloh na plnění poskytovaná s 'Užíváním bytu / služby/ a rozdílu z vyúčtování zálohy na nájemné z bytu od 1. ledna kalendářního roku do dne účinnosti převodu podle této smlouvy. Družstvo však vyúčtování přeplatků za uplynulý kalendářní rok nevyplatilo nabyvateli (nejspíše proto, že odpovědný pracovník družstva opomněl dát příslušnou informaci účtařce), ale zaslalo na účet převodce. Na urgenci nabyvatele, že neobdržel přeplatky za uplynulý rok ve smyslu uzavřené a družstvem akceptované „Smlouvy o převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytové družstvu“ družstvo reagovalo sdělením, že finanční vyrovnání mezi převodcem a nabyvatelem je jejich věcí a že chtít vyplacení přeplatků, zaslaných již převodci, po družstvu je ze strany nabyvatele zcela nemorální. Převodce, i když již v rámci finančního vyrovnání dle „Smlouvy o převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytové družstvu“ převzal od nabyvatele i úhradu tohoto přeplatku, se nemá k tomu, aby od družstva přijaté přeplatky za uplynulý rok nabyvateli vyplatil. Domnívám se, že nemorálně se v tomto případě zachovalo družstvo, protože chybně a v rozporu s uzavřeno a družstvem akceptovanou „Smlouvou o převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytové družstvu“ vyplatilo přeplatky nesprávné osobě. Jaké možnosti má nabyvatel získat jím v kupní ceně zaplacené přeplatky za
Vložil: Šárka Beránková
Datum: 12.03.09 15:47
Otec mně a sestře daroval 1/2 nemovitosti, druhou polovinu vlastní teta. Donedávna byly náklady vzniklé v souvislosti s užíváním a udržováním nemovitosti hrazeny z účtu, kam jsme všichni přispívali předem dohodnutou částkou formou měsíčního "nájmu". Náklady byly rozpočítávány takto: vodné, stočné, odvoz odpadu - poměrnou částkou dle počtu osob užívajících nemovitost, já se sestrou dohromady 8/9 (každá máme čtyřčlennou rodinu), teta 1/9 - žije sama náklady na údržbu, opravy domu a pojistka na nemovitost - dle podílu vlastnictví, takže já se sestrou každá 1/4 a teta 1/2 nákladů. Pravidelné přispívání na účet nám umožnilo vytvořit si i určitou finanční rezervu pro případ náhlých či nákladnějších oprav. Bohužel teta nedávno odmítla tento systém s tím, že na tom finančně není dobře, a že veškeré potřebné platby za její podíl budou hrazeny z částky, kterou si formou měsíčních příspěvků "naspořila". Až tyto prostředky dojdou, bude se s námi vyrovnávat v hotovosti. Problém je v tom, že "naspořená" částka bude zanedlouho vyčerpána a my se sestrou máme obavy, jakým způsobem budeme peníze investované do údržby domu či faktur za vodné a stočné z tety vymáhat. Ještě na doplnění - teta je v pokročilém věku a pokud jí připomeneme, že jsme se na něčem dříve dohodly - tvrdí, že si nic nepamatuje. Teď je nutno opravit střechu a provést revizi komínů, tak bych byla ráda, pokud mi může někdo poradit, jak se mám na situaci připravit, abych zajistila, že se i teta bude muset na opravě finančně podílet, jak předejít tomu, že se na něčem dohodneme a ona mi pak řekne, že nemá peníze. Děkuji.
Vložil: Antalová Martina
Datum: 27.03.09 10:20
Dobrý den,žádám Vás o vyjádření k problému,který se týká zdobení vánočního stromu na obecním pozemku.Při tomto zdobení dochází k manipulaci výsuvného ramene automobilu nad naším soukromým domem. Na naše upozornění,že si nepřejeme nad domem manipulovat, se nám firma vysmívá. Má firma právo bez souhlasu majitele domu, nad tímto domem zasahovat? Firma je sice pojištěna pro případ poškození majetku ale jsou to všechno jen stroje, které selhávají stejně jako lidé. Nepřejeme si to, máme nějaké právo? Děkuji.
Vložil: Stázka
Datum: 27.03.09 11:53
Dobrý den,chtěla bych Vás poprosit o radu týkající se výboru SVJ.Dvě členky výboru nejsou vlastníky bytu,ale od vlastníka mají plnou moc k zastupování(není právnická osoba).Naše stanovy ale mají zakotveno,cituji přesně:Výbor nebo pověřený vlastník jsou volené orgány společenství.Členem voleného orgánu může být pouze fyzická osoba,která je členem tohoto společenství nebo je zmocněným zástupcem právnické osoby-člena společenství.Proto se ptám jestli mají právo být členkami výboru,moc děkuji za odpověď.
Vložil: Lucie
Datum: 31.03.09 14:23
Dobrý den.Prosím o radu:Podnikám v oboru zubní technik.Dostala jsem se do situace,kdy mám zhotovit reklamaci(nový zubní můstek).Reklamaci jsem uznala a vyrobím novou náhradu na vlastní náklady,ale spolupracující doktor po mě vyžaduje náklady na ordinační fáze(nový otisk,čas strávený lékařem.)Zajímalo by mě zda reklamace výrobku pacientem se vztahuje na lékaře i na technika pokud jsme při zhotovení práce spolupracovali a zda má právo lékař po mě vyžadovat úhradu? Děkuji.
Vložil: Jitka Koppová
Datum: 02.04.09 13:03
Dobrý den, potřebovala bych poradit, co se sousedkou, která nás neustále slovně napadá, nadává, láme větve stromů přes hradbu, kam dosahne. Vypadá to, že není psychicky v pořádku. Na městkém úřadu jsme již byli, vždy je chvilku klid a pak vše pokračuje znovu. Děkuji za radu.
Vložil: anonym
Datum: 08.04.09 17:54
Dobrý den, mám problém který se týká možnosti užití veřejného pozemku ke vstupu do rodinného domu. Město opravuje veřenou komunikaci u které bydlím. Opravuje i chodníky a vjezdy do domů. Za opravu vjezdu do domu vyžaduje od majitelů domů spoluúčast při placení nákladů na opravu tohoto vjezdu. V případě že majitelé domů nesouhlasí vyhrožují tím že nám neumožní vstup do domu po veřejném pozemku. Má na to město jako majitl pozemku právo? Jsem jako jako majitel domu povinen zaplatit opravu vjezdu do domu a to částku 1.500 Kč za metr čtvereční? Děkuji Jana
Vložil: anonym
Datum: 19.04.09 14:23
Dobrý den,chtěla bych požádat o radu máme dluh na nájmu ale už nám byla poslaná výpověd z bytu kterou ještě majitel bytu nevyzvedl...když to uhradím dřív než by ji vyzvedl bude nadále výpověd platit nebo nebo ne???děkuji za odpověd
Vložil: michal
Datum: 11.05.09 21:02
Dobrý den, mohl bych se zeptat, Otec má dluhy , má tři děti a 15 let je rozvedený , jeho matka má dům , ale má dalších 6 sourozenců. Chtěl jsem se zeptat jde se nějak vzdat jeho dědictví? Všichni jeho potomci a bývalá žena? On už asi dlouho na světě nebude tak jsem se chtěl zeptat nebudou potom po nás vyžadovat úhradu jeho dluhů? My jsme s ním neměli žádné vztahy ,16 let se o nás nestaral, dělal nám jen příkoří a překvapilo by nás kdybysme měli za něho něco platit. Moc děkuji
Vložil: IVETA
Datum: 13.05.09 15:31
dobry den chtela sem se zeptat,mam od obecniho uradu byt ktery je plesnivi a vlhky a nekolikrat sem je prosila o snizeni najemneho. vzdy bez vysledku je to pry byt 1 kategorie mam sanci na snizeni najmu predem dekuji iveta
Vložil: Olga Štruncová
Datum: 15.05.09 19:07
Vážený pane Marku, potřebovala bych poradit. Moje dcera vlastní byt v domě Společenství vlastníků domů. V bytě bydlí původní vlastník - babička mé dcery. V těchto domech právě probíhá rekonstrukce domů. U bytu je zasklená lodžie, která byla řádně povolena původním majitelem nemovitosti a stav. odborem ÚMO Plzeň 1. Když započala rekonstrukce, tak se babička od dělníků dověděla, že má být zasklení lodžie vybouráno. Sehnala jsem si telefon na zástupce firmy provádějící rekonstrukci a zavolala mu. Od něho jsem se dověděla, že člen výboru Spol. nechal do stavebního deníku zapsat, že zasklení bude vybouráno bez náhrady. Na žádné schůzi a ani osobně nebylo jednáno ani s vlastníkem bytu či babičkou ( obě se na schůzích střídaly a přes dotaz, co se zasklením, na tuto otázku nebylo reagováno) o odstranění zasklení. Okamžitě dcera a babička členům výboru zaslaly doporučené dopisy, kde vyjádřily nesouhlas s jednáním dotyčného člena výboru a navrhly kompromisní řešení: původní zasklení bude odstraněno, z fondu oprav bude proplacena částka za tuto stěnu a dcera si nechá nainstalovat novou stěnu. Výbor zajistí nová povolení od stavebního odboru a potřebný souhlas vlastníků. (Podotýkám, že současné ceny jsou asi tak 3x větší.)Pokud nebude na kompromis přistoupeno, nedává dcera souhlas k odstranění zasklení. Dnes dostala dcera odpověď od členů výboru Spol. S dopisu je jasné, že se sešel pouze výbor a opět celá záležitost nebyla projednána na schůzi. V dopise jsou nepravdy a domnívám se, že i špatná argumentace. Mimo jiné se zde píše, že Společenství nepovolilo zasklení lodžie. Ale Společenství nemělo co povolovat, když zasklení bylo naistalováno dávno před tím, než byly byty prodány jednotlivcům a ty pak vytvořily společenství. A ještě citace jednoho z bodů: Prosíme Vás, abyste znovu zvážily své rozhodnutí a nepřipravily si do budoucna eventuální starosti či finanční výdaje. (Hrazení případných škod způsobených ponecháním neodpovídajícího zasklení Vaší lodžie.) " - Toto považuji za nehorázné, členové výboru svoji odpovědnost za nedbalost a neprojednání všech náležitostí před započetím rekonstrukce chtějí svalit na mou dceru či babičku. A tak bychom mohly pokračovat. Prosím o radu. Jsme v právu, když nesouhlasíme s rozhodováním několika lidí, kteří chtějí zničit náš majetek bez náhrady? A prosím Vás o vyjádření k celému dopisu. Děkuji a zdravím Olga Štruncová Děkuji za odpověď. Olga Štruncová
Vložil: SEDLÁČKOVÁ
Datum: 19.05.09 17:48
Dohoda o bezpodílovém spoluvlastnictví manželů Sedláčková, S manželem se rozvádíme a u soudu jsme uzavřeli dohodu o vyrovnání majetku. Soudkyní mě bylo přislíbeno že spis pošle co nejdříve abych mohla vše vyřídit na katatastru a vzít si u banky půjčku to se však ale nestalo do dnešního dne ještě rozhodnutí soudu o dohodě nemám a nemohu si půjčku vzít protože mě ji banka bez vlastnictví a zástavy nemovitosti která mě podle dohody náleží nedá. Nemohu tak plnit dohodou a soudem stanovené podmínky splátek. Taká manžel se bezdůvodně k dalšímu jednání u soudu nedostavuje a ještě nás nerozvedli a asi to bude ještě trvat Bojím se toho že já budu muset splácet bez vyhod splátek, nadále budeme manžele a kdybž se se mnou něco stane tak bude po mě ještě dědit. Můžu z těchto důvodů od dohody o vypořádání našeho majetku odstoupit nebo pozastavit její plnění až do vyřízení dalších náležitostí rozvodu. Děkuji Sedláčková.
Vložil: Marek
Datum: 31.05.09 22:07
Dobrý den, chtěl jsem Vás poprosit o radu jak mám postupovat v mé situaci. Od své babičky jsem dostal darem ideální ½ domu a pozemku. Druhou ½ vlastní můj otec ,který zde nebydlí ,ale má zde trvalí pobyt . Jelikož se jedná o dvougenerační dům bydlím se svojí rodinou ve spodním patře a bydlí s námi i babička ,protože jí zde máme jako věcné břemeno na dožití. V horním patře bydlí otcova bývalá manželka se kterou je rozvedený a dále zde bydlí jejich dvě dcery . S těmito lidmi si bohužel nerozumíme a dělají nám různé naschvály . Je možné je donutit platit nájem nebo k placení společných oprav domu? Mám nějaká práva jako spolumajitel domu o něčem takovém rozhodnout? Otec i babička je samozřejmě na jejich straně. Děkuji za pomoc
Vložil: renata
Datum: 02.06.09 16:41
dobrý den mohl by jste mi prosím poradit.před asi 12lety jsme ted už s bývalým manželem byla na akci od Zeptru.líbila se nám tam sada Vaksi tak jsme si jí objednaly,ale doma jsme si řekly že to je pro nás plno peněz tak si jí brát nebudeme.nezaplatily jsme nic a nemáme žádné zboží.ted mi přišla exekuce na 80000kč.částka toho zboží byla asi 12000kč.začala jsem to splácet protože se bojím aby mi nepřišli do bytu.ale je možné platit za něco co vlastně nemám,já za svůj podpis zaplatím tolik peněz.prosím vás můžete mi poradit co mám dělat?jsem sama a dcerou a jsem z toho ůplně vyřízená.děkuji vám předem za odpoved.
Vložil: Jika
Datum: 03.06.09 22:43
Dobrý den, dcera měla dopravní nehodu. Na přání kamaráda ho vezla 200 km daleko. Čelně narazili do nákladního auta těsně za vesnicí několik km před cílem. Patrně předjížděla, ale přesné okolnosti dohody neznám. Ona si nehodu nepamatuje. Kamarád nebyl připoutaný, přestože mu to dcera připomněla. Oba utrpěli pohmožděniny celého těla a poranění a zlomeniny v obličejové části - čelisti. Kamarád byl na jakési operaci čelistí, ještě půjde na rovnání zubů. Jeho hospitalizace bude určitě delší než 10 dnů. Dcera zřejmě kratší dobu. Její auto je na zrušení. Patrně menší škodu způsobila i na té tatře. Jaké pro ni mohou být pravděpodobné právní důsledky této nehody (výše pokuty?, odebrání ŘP?, soud/rozsudek?, náhrada škody?,..., dále?). Byla bez alkoholu. Auto nemělo havarijní pojištění, pouze zákonné. Díky za odpověď.
Vložil: Gabča
Datum: 05.06.09 07:59
Dobrý den,mám problém s tím,že se za mě vydává moje sestra.Mě potom chodí upomínky a mám problémy s policií.Konkrétně se teď jedná o nějakou pohledávku u městské policie v Praze.Ti mě vyhrožují exekucí.Chtěla bych vědět jak se proti tomu možu bránit? Jde to vůbec? Vím,že ji nikdo nelegitimuje.Stáčí jim když jim nahlásí moje data a ty zná.Děkuji za odpověd.
Vložil: Martin
Datum: 17.06.09 15:11
Dobrý den V roce 2006 v červenci jsem poničil nekolik fasád po městě.Proběhl soud pro mladistvé teprve po dvou letech.Poničením fasád vznikla nekolika firmám škoda, která byla částečně uhrazena.Avšak teprve letos, respektive tento měsíc, prišla uhrada na škodu vzniklou na fasádě cca 700kč.Není tato platba již promlčena?
Vložil: Jana Marková
Datum: 12.07.09 15:40
Dobrý den,chtěla bych Vás poprosit o radu. Od r.2002 pracuji jako pečovatelka v jednom DSP, kde jsem vykonávala těžkou fyzickou práci. Pracovala jsem na 37,5 hod.týdenního úvazku - denní,noční.Měla jsem 4 platovou třídu. V r.2006 mi byl přiznán částečný invalidní důchod.Sama od sebe jsem si požádala o poloviční úvazek.Byly mi odebrány noční směny ( k nimž patří příplatky za noc a příplatky za směnnost), což docela chápu, ale co nechápu a do dnešního dne mi nikdo neodůvodnil, proč mě snížili třídu, tj. ze 4 na 3.Pracovní náplň mám stále stejnou i v porovnání s kolegyněmi. Od žádné práce nejsem osvobozena a moje denní pracovní činnost je stejná, jako u ostatních pracovnic. Ráda bych věděla, zda zaměstnavatel má na to právo. Děkuji mnohokrát za radu. Přeji hezký den. S pozdravem Jana Marková
Vložil: Renáta
Datum: 20.07.09 13:04
Dobrý den,chci se zeptat,musela jsem odepsat své dospělé děti z bytu a ted mají trvalé bydliště na obecním ůřadě,bohužel přišla do mého bytu exekuce která se týká syna co má už trvalé na obecním ůřadě a řekly že je to nezajímá že dluhy měly ještě před odepsáním z bytu,na mé adrese,tak se ptám mají právo na to aby mohly něco z bytu vzít i když jsem jim předložila potvrzení že už tady nemají žádné movité věci a ani trvalé bydliště,prosím poradte,děkuji.(mají přijít ještě jednou i když jsem řekla že chci podat vylučovací žalobu)
Vložil: Veronika Nováková
Datum: 04.08.09 15:12
Dobrý den, chtěla bych se zeptat letos v únoru jsem dostala od zaměstnavatele výpověď z nadbytečnosti a začala mi běžet dvou měsíční výpovědní lhůta, která skončila posledního dubna. Později jsem zjistila své těhotenství, které začalo již 15. dubna tedy v době kdy jsem byla ještě zaměstnaná. Šla jsem toto oznámit svému bývalému zaměstnavateli, který mi sdělil že nemá žádnou povinnost mě vzít zpátky, že výpověď je platná. Ale z důvodu toho že jsem byla dobrý zaměstnanec udělá pro mě jednu věc, přijme mě na novou smlouvu na 1 měsíc a zvedne mi plat abych měla nárok na mateřskou dovolenou, nyní jsem totiž vedena na úřadě práce. Do práce bych chodila ale fiktivně a i peníze by byly jen papírově. Zajímalo by mě jestli skutečně nemám nárok aby mě přijmul zpátky a jestli mám přijmout jeho nabídku. Mockrát děkuji za odpověď
Vložil: Polák
Datum: 04.08.09 21:30
Dobrý den pane Marku mám dost velký problém a už si sním nevím rady platím výživné na 19letou dceru s kterou se nestýkám a nijak nekomunikuji na radu své matky propadla ve třetím ročníku střední školy a teď po opakování tohoto ročníku nebyla klasifikována z deseti předmětů z důvodů absence(úmyslné) ve škole,ale i školních výsledků,protože prý:"čím déle bude studovat tím déle jí budu platit"(cituji slova matky). V dnešní době kdy je každá škola ráda za každého studenta mám pocit že pro mě tato situace nikdy neskončí.Myslíte,že pro mě existuje nějaké východisko z této situace?Velice pěkně děkuji za odpověď. Polák
Vložil: Martin Josef
Datum: 20.08.09 12:52
Dobrý den, Můj dotaz je k pracovně právnímu vztahu. Pracuji řadu let v domě s pečovatelskou službou, zřizovatelem je město. Jsem vedoucí pomocného personálu, jsem zástupce hlavní pokladny a správce budovy atd. Nová ředitelka mi chce změnit pracovněprávní smlouvu. Chce z ní vyškrtnout mimo jiné i to, že jsem vedoucí pomocného personálu. Stále jsem vedoucí pomocného personálu, ale v pracovněprávní smlouvě to bude chybět. Na dotaz, proč k tomu došlo, mi bylo sděleno, že jsem stále vedoucí pomocného personálu ve jmenovacím dekretu a že je zbytečné to psát do pracovně právní smlouvy. Můj zdvořilý dotaz na Vás je: zda jmenovací dekret je dostačující a opravdu není potřeba tyto věci uvádět do pracovně právní smlouvy. Obávám se, že časem může vadit i moje vzdělání a přijdu o místo. Jsem již starší, 55 let. Může mě zaměstnavatel takhle přeřadit? Co mám dělat? Děkuji, hezký den.
Vložil: Petr
Datum: 13.12.09 15:22
Dobrý den. Mám dotaz,zda se na výplatu odstupného vztahují vyplácené nemocenské dávky? Děkuji Petr
Vložil: Irena
Datum: 04.01.10 21:05
Dobrý den, koupila jsem byt v OV, cca 1/2 kupní ceny jsem zaplatila hotově, v současné době uloženo na jistotním účtu a druhou 1/2 jsem hradila hypotékou / tou byla zaplacena hypotéka prodávajících./ V kupní smlouvě je uvedeno, že k předání bytu dojde 30 dní po zápisu vkladu do katastru nemovitostí.Tato skutečnost nastala 25.12.2009, ještě ale nemám v ruce potvrzenou kupní smlouvu z KN.Prodávající trvají na tom, že nejdříve musí dostat peníze, aby si mohli pořídit jiné bydlení a že se v daném termínu nevystěhují.Vystěhují se prý až dostanou peníze a pak uplyne těch 30 dní.Co s tím?? Jak je dostat z bytu??Díky Rostásová
Vložil: Tomáš Sokol
Datum: 06.01.10 18:18
Dobrý den,minulý rok jsme si z manželkou koupili mobilheim(mobilní domeček)Který jsme umístili k manželky rodičům na pozmek,kde už se staví stavba.Ale když jsme chtěli domeček ohlásit na stavební ůřad,tak nám bylo zděleno že nám to nepovolí.ale domeček splnuje veškeré parametry od sousedního domu.a jeho majitelé nás nahlásily stavebnímu ůřadu že se jim domeček z nějakého důvodu nelíbí,ale sami nesplnujou,hranice od hradby pozemku.U tohot druhu domečku je pouze ohlašovací povinnost,ale nebylo nám vyhověno.Tak tím žádám o pomoc,aby nedošlo k odstranění stavby.Děkuji moc
Vložil: Petra
Datum: 22.02.10 11:51
Matka mě a mým 6ti sourozencům zanechala ovocný sad (cca 3600m2) takže každý má 1/7 z ovocného sadu, která není určená. Během určité doby po souhlasu včech společně se udělali 4 stavební parcely, které se vyjmuly s pozemku a jedna z nich je moje, na které jsem si postavila chatu. Okolo mé chaty využívám asi 200m2 pozemku po dobu 30ti let. Nyní bych si chtěla nechat vyměřit svůj podíl v ovocném sadu. Je možno nechat si vyměřit svůj podíl bez souhlasu mých sourozenců, když určitý pozemek již využívám po dobu delší než 30ti let. Pokud ano tak podle jakého paragrafu.Moc děkuji [email protected]
Vložil: Michal
Datum: 11.05.10 20:48
Dobrý den, Měl bych dotaz s velkou prosbou o radu na téma oddlužení - osobní bankrot . Zvažuji tuto formu, ale nevím jistě, jestli je to v mém případě nutné a jestli neexistuje jiné řešení. Mám 4 půjčky, z toho dvě už téměř zaplaceny, třetí bude doplacena do 2 let, ale u čtvrté z důvodu nižších splátek, které byly maximálně možné v mé situaci, a které byly i řešeny soudně, jsem se domluvil s touto společností a splátku navýšil o 500,-. Od tohoto soudu uplynuly 3 roky, po celou dobu tří let jsem pravidelně zasílal bez vynechání platby splátek, ale před nedávnem mi došel dopis od exekutora, který na mě udal exekuční příkaz na plat. Chtěl jsem se s ním domluvit na splátkovém kalendáři, ale tento pan exekutor nereaguje ani na dopisy, ani na telefováty, bez nějakého prvotního kontaktování mě okamžitě uvalil exekuci, i když jsem platbu prováděl poctivě každý měsíc. V soudním rozsudku, který mi společně s tímto exekučním příkazem zaslal, byla uvedena úplně jiná částka, kterou jsem měl k tomuto dni zaplatit. Odvolal jsem se a zaslal veškeré doklady o zaplacení s žádostí o přepočítání. Zatím mi nebylo odpovězeno. Takže se Vás chci zeptat, jestli je tato forma a tím myslím oddlužení-osobní bankrot pro mě opravdu vhodná, pokud mám zaplaceno více než-li 60% u 1 půjčky, u následujících dalších dvou téměř celou část dluhu a u poslední, která je ta, na kterou mi byla uvalena exekuce mi bylo díky ní napočítáno, že její výši budu platit 3 a půl roku. Můžete mi prosím Vás poradit!!! Myslíte si, že je to pro mne vhodné?Děkuji předem za Vaši odpověď.
Vložil: anonym
Datum: 27.07.10 14:34
Dobrý den, prosím o radu. Před půl rokem jsem platila pokutu u městských dopravních podniků, 14 dní na to mi přišlo na tyto dvě pokudy soudní obsílka, že jsem nezaplatila dluh. Na soudu mi řekli, že musím jít na dopravní podniky a tam se s nimi dohodnout. Na dopravní podniky mi zdělili, že mám všechny pohledávky zaplaceny a že tento dopis byl od soudu vystaven později, než jsem částku hradila. Když jsem se jich ptala na odvolání, řekli mi, že to musí stáhnout oni a že já už v tom nehraji žádnou roli. Dnes mi přišel od zaměstnavatele exekuční příkaz. Jak se mám bránit?? Děkuji mnohokrát za odpověď.
Vložil: anonym
Datum: 28.03.11 09:53
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Prodávala jsem šaty a naletěla jsem podvodníkovi, prodala jsem je do Nigérie a dosud mi za ně nebylo zaplaceno, navíc jsem musela zaplatit celní poplatek, poštovné a další poplatky .... celková škoda je 34 220Kč . Mám adresu i telefon a email toho člověka. Dá se něco udělat pro to aby mi peníze museli poslat? Velice Vám děkuji S pozdravem Horáková
MAXportal.cz