Infopanel

Zobrazeno: 1761x

Městská knihovna Prostějov, Knihovna Prostějov, Městská knihovna v Prostějově, Knihovny prostějov, Prostějov městská knihovna.

Městská knihovna Prostějov, přísp.org.

Městská knihovna Prostějov, přísp.org. Prostějov

 • - Město Prostějov zřídilo příspěvkovou organizaci usnesením Městského zastupitelstva v Prostějově ze dne 23. 4. 1998 ke dni 1. 9. 1998 podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a
 • - podle § 31 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.
 • - Organizace je zřízena za účelem zajištění veřejně prospěšných služeb a neziskových činností, které jsou v působnosti města Prostějova a jsou provozovány na jeho území. V souladu s hlavním účelem, pro který je organizace zřízena, vykoná činnost pro město
 • - Prostějov i pro třetí osoby.
 • - V souladu s hlavním účelem je předmětem činnosti organizace výkon nebo organizování veřejných knihovnických a informačních služeb v rozsahu § 4 zákona
 • - 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), spočívajících zejména v :
 • - zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny, a to včetně knihovních dokumentů, které mají povahu rozmnoženin zvukového či zvukově obrazového záznamu,
 • - poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší,
 • - zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy,
 • - umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup, pomocí telekomunikačního zařízení,
 • - zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovních fondů jiných knihoven zprostředkováním jejich rozmnoženin v rámci meziknihovních reprografických služeb,
 • - zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovních fondů knihoven v rámci mezinárodních knihovnických služeb.
 • - V souladu s hlavním účelem je organizace oprávněna poskytovat další služby spočívající zejména v:
 • - umožnění přístupu k placeným vnějším informačním zdrojům pomocí telekomunikačního zařízení,
 • - kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti,
 • - vydávání tematických publikací,
 • - poskytování reprografických služeb,
 • - poskytování písemných bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší.
 • - V souladu s hlavním účelem je organizace oprávněna poskytovat regionální knihovnické funkce pro obce okresu Prostějov a další právní subjekty, a to na základě písemné smlouvy o přenesení regionálních funkcí uzavřené s krajskou knihovnou. Regionální funkce
 • - jsou zajišťovány z jiných prostředků než z příspěvku zřizovatele.
 • - Uvedené činnosti organizace vykonává vlastními zaměstnanci nebo organizuje prostřednictvím třetích osob nebo ve spolupráci s třetími osobami na základě smluvního ujednání.


Adresa

Městská knihovna Prostějov, přísp.org. Prostějov

79733, Prostějov (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • Dušan Crhonek

  Silniční nákladní doprava

  Brodek u Prostějova, 79807
  • 0
 • Muzeum Prostějovska v Prostějově,

  Plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10 odst.6 zákona č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých da...

  Prostějov, 79601
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz