Infopanel

Region valašsko, Muzeum regionu valašsko vsetín horní náměstí, Muzeum valašska vsetín, Muzeum Vsetín, Muzeum regionu valašsko.


Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně,

Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, Vsetín

 • - Organizace shromažďuje sbírky přírodnin i sbírky ze všech oborů lidské činnosti české i zahraniční provenience, se zvláštním zaměřením na dokumentaci regionu Valašsko. Sbírky vytváří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti.
 • - Muzeum spravuje veřejně přístupné základní knihovny ve Vsetíně a Valašském Meziříčí se specializovanými fondy (odbornými knihovnami).
 • - Sbírky spravuje v souladu s ustanoveními zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
 • - Ke sbírkovým předmětům pořizuje co nejkomplexnější odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i jinými dostupnými záznamovými prostředky (fotografie, film, audio či video záznam a pod.)
 • - Provádí vědecký výzkum v oborech své působnosti.
 • - Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími
 • - kulturně výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost.
 • - Vydává a veřejně šíří periodické (zák. č. 37/1995 Sb.) a neperiodické (zák. č. 46/200 Sb.) publikace.
 • - Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí, nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání či konzervování a restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu
 • - zákona č. 122/2000 Sb. Obdobně přijímá zápůjčky od jiných subjektů, vystavuje originály a rozmnoženiny děl.
 • - Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 121/2000 Sb. a popřípadě i badatelským řádem, který vydává.
 • - Provozuje a doplňuje fotoarchívy obou odborných oddělení ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí, snímky nebo jejich analogové či digitální kopie zapůjčuje právnickým i fyzickým osobám za podmínek daných badatelským řádem a dle zákona č. 121/2000 Sb. Za tyto
 • - služby může požadovat úhradu. Provozuje konzervátorskou a preparátorskou dílnu, fotolaboratoř a videopracoviště.
 • - Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených sbírkových předmětů.
 • - Pořádá kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu činnosti. Provádí přednáškovou a další vzdělávací činnost, včetně veřejného předvedení audiovizuálních děl.
 • - Může přijímat dary a příspěvky od právnických nebo fyzických osob, případně vstupovat do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.
 • - V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery.
 • - Muzeum pořizuje a využívá databáze (dle autorského zákona č. 121/2000 Sb.). Svou činnost, sbírky, výstavy, výsledky vlastní a oborové badatelské i osvětové práce včetně dalších odborných aktivit prezentuje také formou elektronických prostředků.
 • - Bezúplatně zhotovuje tiskové rozmnoženiny děl pro osobní potřebu a v souvislosti s poskytováním knihovnických služeb.
 • - Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování audio či
 • - videozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a diapozitivů.
 • - Poskytuje odbornou metodickou radu a pomoc veřejným i soukromým institucím a jednotlivcům, zejména na území svého badatelského zájmu (konzultace, poradenství, expertízy, účast v grémiích apod.).
 • - V oblasti přírodních věd provádí na vyžádání orgánů státní ochrany přírody, samosprávy i státní správy průzkumy a výzkumy chráněných a ohrožených částí přírody za úhradu vynaložených nákladů.
 • - Provádí odborná astronomická pozorování, zpracovává a vyhodnocuje jejich výsledky a předává je našim i zahraničním spolupracujícím institucím pro odborný výzkum.
 • - Pravidelně zabezpečuje meteorologická měření, registruje a statisticky zpracovává bleskové výboje. Potřebné údaje, informace a odborná vyjádření poskytuje veřejnosti a organizacím.
 • - Provádí na hvězdárně i mimo ni astronomická pozorování pro širokou veřejnost, školská zařízení, zájmová sdružení dětí a mládeže a další organizace. Podle potřeby organizuje pro mládež v areálu hvězdárny letní tábory a astronomická soustředění, doplněná
 • - přednáškami a pozorováním.
 • - Vytváří zázemí pro mimoškolní činnost mládeže v astronomických kroužcích a odborných sekcích, poskytuje jim odbornou a metodickou pomoc, umožňuje aktivním členům kroužků a sekcí podílet se na odborných programech hvězdárny.
 • - Výsledky své činnosti, včetně dalších odborných aktivit, prezentuje pomocí elektronických a informačních technologií. Vytváří a pravidelně aktualizuje vlastní webové stránky.
 • - Provádí pro veřejnost seřizování meteorologických přístrojů a drobné opravy optických přístrojů.
 • - Doplňková činnost: - pořádání výstav - specializovaný maloobchod - maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů - maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny - realitní činnost - pronájem a půjčování
 • - věcí movitých - reklamní činnost a marketing - hostinská činnost - opravy a údržba předmětů kulturní povahy (s výjimkou restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, nebo se
 • - jedná a předměty kulturní hodnoty a s výjimkou obnovy kulturních památek nebo jejích částí, kterou jsou díly výtvarných umění nebo umělecko-řemeslnými pracemi)


Adresa

Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, Vsetín

75501, Vsetín (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek