Infopanel

Zobrazeno: 1028x

Zámek strakonice, Muzeum středního pootaví, Muzeum středního pootaví strakonice, Muzeum strakonice, Strakonice muzeum.

Muzeum středního Pootaví Strakonice

Muzeum středního Pootaví Strakonice Strakonice Zámek

 • - Vymezení hlavního účelu:
 • - Muzeum středního Pootaví Strakonice (dále jen 'organizace') plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 až 8 zákona č. 483/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění
 • - zákona č. 186/2004 Sb., čímž zajišťuje veřejné kulturní služby.
 • - Zřizuje se za účelem získávat a shromažďovat přírodniny a lidské výtvory pro vědecké a studijní účely, zkoumat prostředí, z něhož jsou přírodniny a lidské výtvory získávány, z vybraných přírodnin a lidských výtvorů vytvářet sbírky a tyto trvale uchovávat,
 • - evidovat a odborně zpracovávat. Umožňovat způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu jejichž využívání a zpřístupňování poskytováním vybraných veřejných služeb, přičemž účelem těchto činností není zpravidla dosažení zisku.
 • - Předmět hlavní činnosti:
 • - Účelu svého zřízení dosahuje muzeum zejména těmito činnostmi:
 • - Provádí soustavnou sbírkotvornou činnost: pečuje o hmotné doklady přírodovědné a shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje společnosti české i zahraniční provenience, přednostně v tomto územním rozsahu: k.ú.města
 • - Strakonice, v hranicích bývalého okresu Strakonice, popř. po dohodě i v sousedních okresech, a to v oborech v muzeu zastoupených (archeologie, etnografie, numizmatika, historie, dějiny umění) v souladu s charakteristikou sbírek, uvedenou v centrální
 • - evidenci (CES) Ministerstva kultury ČR. Sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti, sbírkové předměty odborně zpracovává a pořizuje jejich dokumentaci podle platných právních předpisů.
 • - Podle svých odborných předpokladů a podle požadavků zřizovatele stanovuje koncepci sbírkotvorné činnosti a koncepci prezentace sbírek i výsledků svého odborného poznání.
 • - Provádí výzkumnou a vědeckou činnost v oboru své působnosti.
 • - Pořádá samostatně nebo na základě uzavřených smluv s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti.
 • - Výsledky své sbírkotvorné, odborné i výzkumné činnosti je muzeum povinno zpřístupňovat veřejnosti prostřednictvím standardizovaných veřejných služeb dle § 2 odst. 6 až 8 a § 10a zákona č. 483/2004 Sb.
 • - K tomu účelu jsou stanoveny následující standardy:
 • - standard územní dostupnosti - muzeum je součástí sítě poskytovatelů, zveřejněné Ministerstvem kultury ČR (dle § 10a odst. 1 zák. č. 483/2004 Sb.)
 • - standard časové dostupnosti - muzeum zpřístupňuje sbírku nebo vybrané sbírkové předměty z této sbírky, popřípadě sbírkové předměty zapůjčené, prostřednictvím muzejních expozic a výstav se stanovenou návštěvní dobou v každém kalendářním roce (dle § 10a
 • - odst. 2 písm. a) zák. č. 483/2004 Sb.) - muzeum pořádá každoročně muzejní programy - vzdělávací akce včetně přednášek a jejich cyklů, kulturní a kulturně společenské akce, včetně koncertů, výstav a dalších způsobů sdělování autorských děl (ve smyslu zákona
 • - 121/2000 Sb.) veřejnosti, čerpající ze sbírkových předmětů ze spravované sbírky nebo z předmětů zapůjčených, a to pro širokou veřejnost včetně specifických skupin návštěvníků, například dětí a mládeže, osob se zdravotním postižením, seniorů, národnostních
 • - menšin apod. (dle § 10a odst. 2 písm. b) zák. č. 483/2004 Sb.) - muzeum každoročně zpracovává informace o své činnosti ve výroční zprávě, zveřejněné prostřednictvím tisku nebo v informačním systému s dálkovým přístupem (včetně vlastních www stránek) a dále
 • - každoročně zpracovává zprávy a informace o muzejních programech nebo muzejní publikace o poznatcích, získaných zkoumáním sbírkových předmětů a výzkumem prostředí, ze kterého jsou sbírkové předměty získávány (dle § 10a odst. 2 písm. c) zák. č. 483/2004 Sb.)
 • - - muzeum zajišťuje průběžné poskytování informací o sbírce, kterou spravuje, o připravovaných expozicích a výstavách, muzejních programech, vlastní ediční činnosti, o přírodě a historii území, na němž působí, nebo informací o ostatních poskytovatelích
 • - standardizovaných veřejných služeb (dle § 10a ost. 2 písm. d) zák. č. 483/2004 Sb.). K tomu účelu vydává a veřejně šíří neperiodické publikace (ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., tj. včetně pohlednic, kalendářů, map - s výjimkou státních mapových děl -
 • - apod.) - muzeum zpracovává odborné posudky, expertízy, stanoviska a pojednání v oborech své působnosti s využitím sbírky, kterou spravuje, poznatků o území, na kterém působí a poznatků z výzkumu prostředí, z něhož získává sbírkové předměty, a to na základě
 • - žádosti a za úplatu (dle § 10a odst. 2 písm. e) zák.
 • - standard ekonomické dostupnosti - muzeum poskytuje zlevněné, skupinové nebo volné vstupné, a to pro děti do 6 let, žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol, seniory a pro skupiny žáků nebo studentů čítající alespoň 5 osob včetně
 • - pedagogického doprovodu, a osoby a skupiny osob se zdravotním postižením (dle § 10a odst. 3 zák. č. 483/2004 Sb.)
 • - standard fyzické dostupnosti - muzeum odstraňuje, pokud to stavební podstata objektů, ve kterých působí a způsob jejich ochrany dle požadavků státní památkové péče dovolí, architektonické a jiné bariéry, znemožňující osobám s omezenou schopností pohybu a
 • - orientace užívání standardizovaných veřejných služeb (dle § 10a odst. 4 zák. č. 483/2004 Sb.)
 • - V souladu s výše uvedenými standardy vykonává dále následující činnosti:
 • - Pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze (ve smyslu zákona č.121/2000
 • - Je poskytovatelem veřejných knihovnických a informačních služeb podle zákona č. 257/2001 Sb., a zabezpečuje služby základní knihovny ve smyslu § 12 zákona č. 257/2001 Sb.
 • - Obcím a městům poskytuje, na základě smlouvy, odborné informační a konzultační služby (včetně zpracování podkladů z oboru své činnosti pro zápisy do kronik).
 • - Na základě souhlasu zřizovatele, podle smlouvy uzavřené s Akademií věd
 • - ČR a na základě pověření Ministerstva kultury ČR, provádí archeologický výzkum ve smyslu ustanovení § 21 až § 23 zákona č. 20/1987 Sb.
 • - Na základě souhlasu zřizovatele a podle smlouvy uzavřené s Národním památkovým ústavem vykonává regionální správu dat Státního archeologického seznamu (SAS).
 • - Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v ČR i v zahraničí v intencích čl. VII/3/b nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo preparování, konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich
 • - bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona č.
 • - 2000 Sb. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., a interním badatelských řádem.

Adresa

Muzeum středního Pootaví Strakonice Strakonice Zámek

38601, Strakonice Zámek (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • Městská knihovna ve Volyni

  Zabezpečuje služby kulturně společenského vyžití občanů v těchto oblastech: -půjčuje knihy, noviny, časopisy, mapy, gramofonové ...

  Volyně, 38701
  • 0
 • Městská knihovna Vodňany

  Činnosti knihoven, veřejných archivů

  Vodňany II, 38901
  • 0
 • Městské muzeum ve Volyni

  shromažďuje, spravuje, zpracovává a vystavuje sbírky hmotného dokladového materiálu, zajišťuje jejich konzervaci, vede evidenci ...

  Volyně, 38701
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz