Infopanel

Zobrazeno: 1019x

Muzeum vysočiny třebíč, Muzeum třebíč, Geologie Třebíče, Muzeum v třebíči, Muzeum Vysočiny Třebíč, přísp.org..

Muzeum Vysočiny Třebíč, přísp.org.

Muzeum Vysočiny Třebíč, přísp.org. Třebíč - Podklášteří

 • - Organizace vytváří a uchovává systematicky sbírky dokladů k vývoji přírody a společnosti se zaměřením na území kraje Vysočina, zejména třebíčského regionu. Vyvýjí činnost ve specializacích: historie, archeologie, historie umění, etnografie, geologie,
 • - botanika a zoologie. Sbírku vytváří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti.
 • - Organizace spravuje sbírku podle zákona č. 122/2000, o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
 • - Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i obrazovou, předměty odborně zpracovává, zajišťuje jejich konzervování, restaurování a vytěžuje z nich poznatky pro vědní obory, včetně muzeologie, o dějinách společnosti vývoji
 • - přírody.
 • - Provádí vědecký výzkum a odborný průzkum v oboru své působnosti.
 • - Na základě povolení Ministerstva kultury ČR a podle smlouvy uzavřené s Akademií věd ČR provádí archeologický výzkum ve smyslu ustanovení § 21 až § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 • - Na základě smlouvy uzavřené s Národním památkovým ústavem vykonává regionální správu dat Státního archeologického seznamu (SAS).
 • - Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním reprezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími
 • - kulturně-výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost, zvláště pak dětem a mládeži.
 • - Zapůjčené sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo konzervování a restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu
 • - zákona č. 122/2000 Sb. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., a badatelským řádem, který sama vydává.
 • - Spravuje odbornou knihovnu zpřístupněnou veřejnosti, poskytuje veřejné knihovnické a informační služby a vytváří informační středisko v oboru své působnosti.
 • - Poskytuje odborné informační a konzultační služby obcím a městům, včetně zpracování podkladů z oboru své činnosti pro zápisy do kronik.
 • - Vydává a veřejně šíří periodické a neperiodické publikace, včetně digitálních a analogových nosičů v souladu s platnými právními předpisy.
 • - Informuje veřejnost prostřednictvím vlastní webové stránky o muzeu a jeho činnostech.
 • - Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, semináře a sympózia, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených výtvarných děl a souborů sbírkových a nesbírkových předmětů.
 • - Pořádá kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu činnosti (hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální). Pořádá přednáškovou a vzdělávací činnost.
 • - Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.
 • - V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery
 • - Vykonává činnost vyplývající z hlavního předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu i bezúplatně návštěvu stálých expozic, výstav a dalších kulturních akcí.
 • - Umožňuje za sjednanou cenu fotografování, filmování, a pořizování videozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů, diapozitivů a ektachromů. Prodává publikace, katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět
 • - činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovídající uměleckou úrovní, nosiče audio a video nahrávek. Poskytuje reklamní služby při zpřístuopňování svých sbírek. Zpracovává odborné posudky,
 • - rešerše a expertízy. Poskytuje informační služby související s předmětem činnosti.
 • - Poskytuje odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy a v rozsahu § 10 odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
 • - Na základě zákona 483/2004 Sb., kterým se mění zákon 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona 186/2004 Sb. je organizace poskytovatelem standardizovaných veřejných služeb, které slouží k uspokojování
 • - kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti.
 • - Zprostředkovává informace z vnějších zdrojů, umožňuje přístup k síti
 • - Internet a využívá telekomunikační zařízení
 • - V souladu s vládním usnesením č. 571/2003 je povařenou organizací k zajištění úkolů tradiční lidové kultury v kraji Vysočina, plní funkci informačního, školícího a metodického pracoviště pro území kraje, vede a koordinuje celokrajskou dokumentaci tradiční
 • - lidové kultury.


Adresa

Muzeum Vysočiny Třebíč, přísp.org. Třebíč - Podklášteří

67401, Třebíč - Podklášteří (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz