Infopanel

Muzeum chomutov, Oblastní muzeum chomutov, Archeologické nálezy chomutov, Oblastní muzeum v chomutově, Chomutov oblastní muzeum.


Oblastní muzeum v Chomutově, přísp.org.

Oblastní muzeum v Chomutově, přísp.org. Chomutov

 • - Hlavní předmět činnosti příspěvkové organizace:
 • - Shromažďovat, doplňovat, rozšiřovat a trvale uchovávat sbírky v oblasti hmotných dokladů vývoje v oblasti společenských a přírodních věd, zejména z oblasti severozápadních Čech. Tvořit sbírku na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné
 • - činnosti.
 • - Spravovat historický knižní fond (sbírkový) a veřejnou odbornou muzejní knihovnu, která zajišťuje veřejné knihovnické služby.
 • - Ke sbírkovým předmětům pořizovat odbornou dokumentaci písemnou, případně obrazovou a zvukovou. Sbírkové předměty odborně spravovat a zpracovávat a vytěžovat z nich poznatky o vývoji přírody a společnosti. Tyto předměty, jejich napodobeniny, odbornou
 • - dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentovat hlavně prostřednictvím stálých expozic, krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí, a dalšími kulturně výchovnými aktivitami,
 • - které jsou určeny nejširší veřejnosti, se zaměřením zejména na děti a mládež, seniory a handicapované občany.
 • - Provádět vědecký výzkum v oblasti společenských a přírodních věd za účelem poznání spádové oblasti a prostředí pro získávání sbírkových předmětů.
 • - Zapůjčovat sbírkové předměty do expozic a na výstavy, pořádané také jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání, preparování, konzervování a restaurování, a to za předpokladu, že bude zajištěna jejich bezpečnost
 • - a ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., a umožňovat studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených tímto zákonem a badatelským řádem, který organizace sama vydá.
 • - Vydávat a veřejně šířit periodické a neperiodické publikace k tématu odborné činnosti.
 • - Pořádat samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými či fyzickými osobami odborné konference, sympozia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti, a výstavy vypůjčených předmětů kulturní hodnoty.
 • - Pořádat kulturní a vzdělávací programy, vyplývající z předmětu činnosti (hudební, literární, filmové a multimediální). Provádět přednáškovou a vzdělávací činnost.
 • - Vstupovat do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.
 • - Ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd ČR na úseku archeologických výzkumů a nálezů na území vymezeném dohodou s Akademií věd ČR:
 • - na základě pověření Ministerstva kultury ČR a Akademie věd ČR provádět dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, archeologické výzkumy a archeologický dohled na lokalitách, postižených terénními zásahy,
 • - podílet se na koordinaci výzkumů a péče o movité archeologické nálezy,
 • - poskytovat odborně metodickou pomoc orgánům veřejné správy.
 • - Spolupracovat v oboru své činnosti s tuzemskými a zahraničními partnery.
 • - Vykonávat činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňovat za úplatu návštěvy expozic, výstav a jiných kulturních akcí. Vybírat poplatky z fotografování, filmování a videozáznamů, pořizování
 • - kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a ektachromů. Prodávat katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovídající
 • - uměleckou úrovní, nosiče audio a videozáznamů. Pronajímat dočasně nevyužívané prostory v objektech, k nimž vykonává právo hospodaření, pokud to není v rozporu s jejím kulturním posláním. Poskytovat reklamní služby při zpřístupňování svých sbírek.
 • - Zpracovávat odborné posudky, rešerše a expertízy a dále poskytovat informační služby související s předmětem činnosti.
 • - Plní povinnosti, vyplývající z ustanovení zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytuje standardizované služby podle zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 29.července 2004,
 • - kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č.
 • - Sbírky a sbírkové předměty jsou hmotným majetkem, s nímž organizace hospodaří podle zvláštních předpisů.


Adresa

Oblastní muzeum v Chomutově, přísp.org. Chomutov

43001, Chomutov (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek