Infopanel

Zobrazeno: 1037x

Muzeum Litoměřice, Oblastní muzeum litoměřice, Litomerice muzeum, Oblastní muzeum v Litoměřicích , Muzea litomerice.

Oblastní muzeum v Litoměřicích, přísp.

Oblastní muzeum v Litoměřicích, přísp. Litoměřice - Město

 • - Shromažďovat sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie české provenience, zejména z území Litoměřicka, Českého středohoří a dolního Poohří, především v oborech geologie, mineralogie, zoologie, botaniky, archeologie, etnografie,
 • - historie a dějin umění. Tvořit sbírku na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti.
 • - Spravovat historický knižní fond (sbírkový) a odbornou knihovnu.
 • - K sbírkovým předmětům pořizovat odbornou dokumentaci písemnou, dle potřeby případně obrazovou, zvukovou. Sbírkové předměty odborně zpracovávat a vytěžovat z nich poznatky o vývoji přírody a společnosti. Tyto předměty, jejich napodobeniny, odbornou
 • - dokumentaci k nim a poznatky z jejich odborného zpracování prezentovat zejm. prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností nejen v České republice i v zahraničí, specielně pak zejména dětem a mládeži,
 • - seniorům a handicapovaným občanům.
 • - Provádět vědecký výzkum prostředí, z něhož sbírkové předměty získává, výzkum v oboru muzeologie a ochrany sbírek.
 • - Zapůjčovat sbírkové předměty do expozic a na výstavy, pořádané rovněž jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání či preparování, konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a
 • - ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., a umožňovat studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených tímto zákonem a vlastním badatelským řádem.
 • - K tématu své odborné činnosti vydávat a veřejně šířit publikace.
 • - Pořádat samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými či fyzickými osobami odborné konference, sympozia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených předmětů kulturní hodnoty.
 • - Poskytovat podporu dobrovolné kulturní a kulturně společenské činnosti občanů i občanských sdružení, jejichž činnost souvisí s tématem odborné činnosti muzea.
 • - Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.
 • - V souladu s ust. § 21, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a Dohodě o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů, která byla uzavřena na základě povolení MK ČR ze dne 5.1988, č.j. 7492/88 s
 • - Archeologickým ústavem AV ČR v Praze dne 14. dubna 1989 provádí archeologický výzkum a dohled na lokalitách postižených terénními zásahy. V archeologické oblasti poskytuje odborně metodickou pomoc orgánům veřejné správy.
 • - Vykonávat činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňovat za úplatu návštěvy expozic, výstav a jiných kulturně výchovných akcí. Vybírat poplatky z fotografování, filmování a videozáznamů,
 • - pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a ektachromů. Prodávat katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s
 • - odpovídající uměleckou úrovní, nosiče audio a videozáznamů. Pronajímat dočasně nevyužívané prostory v objektech, k nímž vykonává právo hospodaření, pokud to není v rozporu s jejím kulturním posláním. Poskytovat reklamní služby spojené se zpřístupňováním
 • - svých sbírek. Zpracovávat odborné posudky, rešerše a expertízy a dále poskytovat informační služby související s předměte m činnosti.
 • - Sbírky a sbírkové předměty jsou hmotným majetkem, s nímž organizace hospodaří podle zvláštních právních předpisů.
 • - Plní povinnosti, vyplývající z ustanovení zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytuje standardizované služby podle zákona č. 483/2004
 • - Sb., ze dne 29. července 2004, kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 2004 Sb.


Adresa

Oblastní muzeum v Litoměřicích, přísp. Litoměřice - Město

41201, Litoměřice - Město (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz