Infopanel

Zobrazeno: 1242x

Okresní agrární komora semily, Agrarní komora semily, agrární komora semily, Agrární komora Jilemnice, Okresní agrární komora.


Okresní agrární komora Semily

Okresní agrární komora Semily Jilemnice

 • - Komora zabezpečuje vztah ke členům prostřednictvím okresních (regionálních) agrárních komor (dále jen 'okresní komora') a začleněných zemědělských, potravinářských a lesnických spole čenstev ( dále jen 'společenstvo'). V rámci své působnosti zejména:
 • - poskytuje svým členům poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností,
 • - vydává vyjádření podle zvláštních předpisů a odborná stanoviska,
 • - organizuje vzdělávací činnost a spolupracuje s orgány státní
 • - správy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problémů zaměstnanosti,
 • - na základě předchozího souhlasu členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti,
 • - dbá, aby členové komor vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
 • - navazuje a rozvíjí styky s komorami a obdobnými institucemi v zahraničí a uzavírá s nimi dohody,
 • - vystavuje osvědčení o skutečnostech důležitých v právních vztazích, které vznikají v mezinárodním obchodě,
 • - zřízuje a spravuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti,
 • - spolupracuje s podnikatelskými svazy a sdruženími na základě uzavřených dohod,
 • - zřizuje smírčí komisi k předcházení obchodním sporům mezi svými členz a může zřídit spolu s Hospodářskou komorou ČR rozhodčí soud,
 • - vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů a v souladu se svým posláním,
 • - podílí se na odborné přípravě k výkonu povolání a podporuje
 • - školská zařízení zřízená k tomuto účelu,
 • - na základě seznamů členů vedených okresními komorami a spole čenstvy vede a vydává souhrnný Agroregistr členů
 • - Komora spolupracuje se státními a zastupitelskými orgány a dalšími institucemi ČR zejména při tvorbě a provádění agrární, výživové a lesní politiky a při podpoře podnikání. S ministerstvem zemědělství ČR a dalšími příslušnými orgány projednává a řeší
 • - otázky dotací a subvencí, regulace a ochrany trhu, restrukturalizačních a ekologických záměrů a programů, státních a veřejných zakázek.


Adresa

Okresní agrární komora Semily Jilemnice

51401, Jilemnice (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek