Infopanel

Zobrazeno: 7064x

Povodí Labe, Povodí labe hradec králové, Povodí Labe s.p., Povodí labe s.p. hradec králové, Povodí Labe, s.p..

Povodí Labe, s.p.

Povodí Labe, s.p. Hradec Králové - Slezské Předměstí

 • - Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Horního a středního Labe a dále na vlastním toku Labe pod soutokem s Vltavou po státní
 • - hranici a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy
 • - drobných vodních toků v dané oblasti povodí, jejichž správcem byl podnik určen, což zahrnuje zejména:
 • - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku;
 • - pečovat o koryta vodních toků, zejména udržovat koryta vodních toků ve stavu, který zabezpečuje při odvádění vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co nejvíce blíží přírodním podmínkám, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt
 • - vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích, pokud takové povinnosti nemají vlastníci pozemků s koryty vodních toků sousedící;
 • - provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu;
 • - připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku;
 • - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem, při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku;
 • - oznamovat příslušnému vodopránímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě;
 • - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody;
 • - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách;
 • - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních nádrží;
 • - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků;
 • - předkládat Ministerstvu zemědělství, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních nádrží, a navrhovat vodoprávním úřadům změny povolení k nakládání s
 • - vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena;
 • - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v oblasti povodí Horního a středního Labe a dále na vlastním toku Labe pod soutokem s Vltavou po státní hranici;
 • - požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována;
 • - dávat pokyny pro namipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace;
 • - vytvářet a vést příslušné evidence pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod;
 • - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance oblasti povodí Horního a středního Labe a dále na vlastním toku Labe pod soutokem s Vltavou po státní hranici;
 • - pořizovat plán oblasti povodí Horního a středního Labe a dále spolupracovat na plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe;
 • - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii;
 • - plnit úkoly při ochraně před povodněmi;
 • - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů;
 • - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami;
 • - zpracovávat vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných plánem oblasti povodí Horního a středního Labe a dále na vlastním toku Labe pod soutokem s Vltavou po státní hranici po jejich schválení nebo zájmů sledovaných směrným vodohospodářským
 • - plánem v platném znění a dalších zájmů sledovaných správcem povodí;
 • - zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě;
 • - stavovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí;
 • - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem soustavy
 • - provozovat vodohospodářský dispečink;
 • - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají;
 • - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru;
 • - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně;
 • - osazovat plavební znaky na vodní cestě;
 • - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu;
 • - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podniku;
 • - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností;
 • - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádávání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet.

Adresa

Povodí Labe, s.p. Hradec Králové - Slezské Předměstí

50003, Hradec Králové - Slezské Předměstí (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x


Vložil: Martin
Datum: 26.10.09 18:52
Dobry den,chtel bych se zeptat,jestli by u vas nabylo volne pracovni místo.Jsem vyučeny elektrikář s maturitou s 5ti letou praxí u stavebni firmi.Rovnež mam praxi s jizdou traktoru,řidicky prukaz sk.C a profesni prukaz.Předem dekuji za odpoved.S pozdravem Pražak Martin.
Vložil: Josef Cerný
Datum: 29.02.16 13:30
V naší obsi je zbudovaná tlaková kanalizace.Cerpací šachta je na obecním pozemku a obec jako majitel mi ji odmítá zprovoznit a já se tudíž nemohu ke kanalizacu připojit.Chci se Vás proto zeptat zda si mohu vybudovat domácí čistírnu odpadních vod s tím,že přes léto bych vodu z čističky používal na zalévání zahrady(cca.8arů)a v období mrazu k odtoku vody používal deštovou kanalizaci.Děkuji Josef Cerný
MAXportal.cz