Infopanel

Severočeské muzeum liberec, Severočeské muzeum v liberci, Zákon 275/2000 Sb., Archeologicke nalezy v liberci, č. 122/2000 Sb.


Severočeské muzeum v Liberci, přísp.org.

Severočeské muzeum v Liberci, přísp.org. Liberec I - Staré Město

 • - Organizace plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10, odst.6 zákona
 • - 122/2000 Sb.,o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, vyhlášky č.275/2000 Sb. a prováděcích předpisů. Zřizuje se za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky
 • - muzejní povahy.
 • - Organizace shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie české i zahraniční provenience, zejména však z území Severních Čech, především v oborech geologie, botanika, zoologie, prehistorie, etnografie, historie a dějin umění (se
 • - zaměřením na umělecké řemeslo, užité umění, průmyslový design a uměleckou fotografii). Sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti.
 • - Organizace spravuje sbírku v souladu se zákonem č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a předpisy souvisejícími:
 • - ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby obrazovou a zvukovou;
 • - sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o vývoji přírody a společnosti;
 • - sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí, a dalšími
 • - kulturně výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost;
 • - zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v české republice i v zahraničí, nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání, konzervování a restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona
 • - č. 122/2000 Sb.;
 • - umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č.122/2000 Sb., a na základě interních směrnic, které organizace vydává;
 • - Organizace spravuje historický knihovní fond, sbírku dokumentů archivní povahy a odbornou knihovnu. Prostřednictvím knihovny poskytuje veřejné knihovnické a informační služby, a to zpřístupňováním knihovních dokumentů z knihovního fondu organizace formou
 • - prezenční zápůjčky, provádí výměnu publikací s domácími i zahraničními institucemi, zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů a umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům ve smyslu zákona č. 247/2001 Sb.
 • - Organizace vydává a veřejně šíří periodické a neperiodické publikace, a to v tiskové či elektronické podobě.
 • - Organizace provádí vědecký výzkum a průzkum prostředí, z něhož sbírkové předměty získává, výzkum v oboru muzeologie a ochrany sbírek. Vytváří samostatně, nebo ve spolupráci s jinými institucemi v České republice i v zahraničí výzkumné programy a je
 • - vědecko-výzkumným, informačním a koordinačním pracovištěm regionu. Pro tyto účely pořizuje, vytěžuje a zužitkovává programové databáze. Výsledky své výzkumné činnosti prezentuje všemi dostupnými formami.
 • - Organizace pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami z České republiky i ze zahraničí odborné konference a přednášky, sympozia a semináře, kulturní a vzdělávací programy, vztahující se k předmětu činnosti.
 • - Organizace vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.
 • - Na základě pověření Ministerstva kultury České republiky muzeum vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle zákona č. 71/1994, o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.
 • - Ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky na úseku archeologických výzkumů a nálezů v Libereckém kraji, případně na dalším území vymezeném dohodou s Akademií věd České republiky:
 • - organizace provádí na základě pověření Ministerstva kultury České republiky a podle zákona č. 20/1987 Sb.,o státní památkové péči, archeologické výzkumy a archeologický dohled na lokalitách postižených terénními zásahy;
 • - podílí se na koordinaci provádění archeologických výzkumů a péči o movité archeologické nálezy.
 • - Organizace spolupracuje v oboru své činnosti s tuzemskými i zahraničními partnery.
 • - Organizace vykonává další aktivity vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor:
 • - umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí;
 • - vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování videozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a ektachromů, z převádění orchestrionů;
 • - pronajímá dočasně nevyužívané prostory v objektech předaných zřizovatelem do správy, pokud to není v rozporu s jejich kulturních posláním včetně vybavení těchto prostor;
 • - poskytuje služby konzervátorských, preparátorských a restaurátorských dílen;
 • - zpracovává odborné posudky, řešet, expertízy;
 • - poskytuje informační služby související s předmětem činnosti.
 • - Ve smyslu přílohy č.5 vyhlášky MK ČR č.275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, poskytuje organizace odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy.
 • - Organizace vykonává a zajišťuje odbornou metodickou pomoc státní správě a samosprávě v rámci svých oborů činnosti. Pracuje jako metodické pracoviště pro oblast muzejnictví v Libereckém kraji.


Adresa

Severočeské muzeum v Liberci, přísp.org. Liberec I - Staré Město

46001, Liberec I - Staré Město (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0x

 • Podještědské Muzeum Karoliny Světlé

  Ubytovací služby, poskytování ubytování v ostatních ubytovacích, zařízeních, které neposkytují stravovací služby, (zejména v tur...

  Český Dub IV, 46343
  • 0
 • Tomáš Hiršal

  Opravy a údržba motorových vozidel (kromě motocyklů) , Silniční nákladní doprava

  Liberec XX - Ostašov, 46010
  • 0
 • Zoologická zahrada Liberec

  chov živočichů v podmínkách, které směřují k zajištění biologických a ochranářských požadavků jednotlivých druhů a požadavků na ...

  Liberec I - Staré Město, 46001
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek