Infopanel

Zobrazeno: 1246x

Aliance bytové družstvo Ostrava - Poruba, Karpatská 2863/19, Pojištění společenství jednotliví vlastníci, Portál společenství vlastníků Ostrava, Společenství vlast. byt jednotek.

Spol.vlast. Horní 877, 878, 879

Spol.vlast. Horní 877, 878, 879 Ostrava-Jih - Hrabůvka

 • - Předmětem činnnosti společenství je správa, provoz a opravy společných částí domu, vymezených způsobem stanoveným v zákoně, (dále jen ' správa domu ') a zabezpečování dalších činností spojených s provozem domu.
 • - Správou domu se rozumí
 • - zajišťování provozu domu a pozemku včetně technických zařízení a společných částí technických sítí, a to tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání a k řádnému užívání bytů a nebytových prostorů v domě,
 • - zajišťování oprav a rekonstrukcí společných částí domu včetně havarijní údržby,
 • - zajišťování protipožárního zabezpečení domu a jeho revize a opravy,
 • - zajišťování revizí a oprav rozvodů plynu, rozvodů elektrické energie, svislých a vodorovných rozvodů vody a odvodů odpadních vod, rozvodů tepla a teplé užitkové vody a provozu radiátorů ústředního vytápění, vzduchotechniky, výtahů, společné televizní a
 • - rozhlasové antény a ostatních systémů k příjmu a rozvodu televizního a rozhlasového signálu, elektrických sdělovacích zařízení v domě a hromosvodů,
 • - zajišťování prohlídek a čištění komínů,
 • - zajišťování plnění dalších povinností, pokud vyplývají nebo vyplynou vlastníkům jednotek ze zvláštních právních předpisů v souvislosti s jejich spoluvlastnictvím ke společným částem domu,
 • - zajišťování administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu a vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu,
 • - zajišťování vybírání příspěvků od vlastníků jednotek na náklady spojené se správou společných částí domu a pozemku, popřípadě o dalších prostředcích, které jsou z rozhodnutí vlastníků vybírány,
 • - zajišťování vedení evidence plateb vlastníků jednotek na náklady spojené se správou společných částí domu a pozemku, popřípadě o dalších prostředcích, které jsou z rozhodnutí vlastníků vybírány,
 • - zajišťování vedení evidence nákladů vzniklých se zajišťováním správy domu,
 • - zajišťování vedení přehledu všech ostatních nákladů vztahujících se k domu a pozemku,
 • - zřízení účtu u banky a hospodaření s peněžními prostředky vlastníků jednotek, svěřených společenství na úhradu nákladů spojených se správou a provozem společných částí domu, s povinností oprávněných osob s nimi disponovat s péčí řádného správce cizího
 • - majetku a podle pokynů schválených vlastníky jednotek,
 • - zajišťování vedení účetnictví domu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s odděleným účtováním na jednotlivé jednotky ( byty a nebytové prostory) a sledování nákladů výnosů v příslušném účetním období.
 • - Pojištění domu:
 • - Na základě pověření vlastníků jednotek zajišťuje společenství pojištění jednotlivých jednotek a k nim příslušejících podílů na společných částech domu s odpovědností ze dodržení předepsaných termínů jednotlivých plateb pojistného za ty vlastníky jednotek
 • - kteří společenství včas poskytnou peněžní prostředky k úhradě pojistného.
 • - Na základě schváleného usnesení shromáždění nadpoloviční většinou hlasů všech vlastníků o pojištění celého domu, může společenství místo pojištění jednotlivých jednotek zajistit pojištění celého domu. Výši pojistného uhradí všichni vlastníci jednotek v
 • - termínu dle výše svých spoluvlastnických podílů.
 • - Na základě pověření vlastníků jednotek zajišťuje společenství:
 • - plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a společných částí domu ( dále jen ' služby '), s výjimkou těch, která si zajišťují vlastníci jednotek od dodavatele přímo ( např. dodávka elektrické energie nebo plynu do jednotlivých bytů a
 • - nebytových prostorů),
 • - dodávky elektrické energie a vody, případně plynu a odvádění odpadních vod pro společné části domu,
 • - dodávky vody a odvádění odpadních vod pro jednotlivé jednotky,
 • - dodávky tepla a teplé užitkové vody z centrálního zdroje umístěného v domě, případně od dodavatele tepla ze zdroje umístěného mimo dům,
 • - další povinnosti, které vyplynou pro vlastníky jednotek, případně pro společenství ze zvláštních právních předpisů.
 • - Předmětem činnosti společenství může být dále v případech, kdy společenství zajišťuje služby:
 • - vybírání záloh na úhradu za služby od vlastníků jednotek,
 • - vedení potřebné evidence plateb vlastníků jednotek na zálohy na úhradu za služby,
 • - zřízení účtu u banky a hospodaření s peněžními prostředky svěřenými vlastníky jednotek formou záloh na úhradu za služby,
 • - vyúčtování zálohových plateb na úhradu za služby pro jednotlivé vlastníky jednotek,
 • - provozování technických zařízení v domě, která slouží i jiným subjektům, s povinností osob, kterým je svěřena jejich obsluha, disponovat s nimi s péčí řádného správce majetku a podle pokynů schválených shromážděním vlastníků jednotek,
 • - Společenství je oprávněno sjednat smlouvu o zástavním právu k jednotce, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu, k zajištění pohledávek vyplývajících z úvěrů poskytnutého na náklady spojené se správou domu, a to se souhlasem
 • - vlastníka jednotky.

Adresa

Spol.vlast. Horní 877, 878, 879 Ostrava-Jih - Hrabůvka

70030, Ostrava-Jih - Hrabůvka (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • ADO - autodružstvo Ostrava, výrobní

  Prodej zboží, technické testování a analýzy, pronájem nemovitostí vč. bytového hospodářství, opravy motorových vozidel, opravy k...

  Ostrava - Svinov, 72100
  • 0
 • Bytové družstvo Výškovická 62

  Správa bytového fondu a zajišťování bytových potřeb jeho členů spojených zejména se zabezpečováním provozu společných zařízení, ...

  Ostrava-Jih - Zábřeh, 70030
  • 0
 • Spol.vlast.jed. - Trojdům 28. října 2315

  správa domu, provoz a opravy společných částí domu a zabezpečování dalších činností spojených s provozem domu čp. 2315 v Moravsk...

  Moravská Ostrava, 70200
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz