Infopanel

Zobrazeno: 1149x

Aviatiku prodej , Aviatiků 18, Prodej bytů ostrava hrabůvka aviatiků 4, AVIATIKU OSTRAVA, Pronájem nebytových prostor ostrava jih.

Spol.vlast.jed. Aviatiků 18/1523

Spol.vlast.jed. Aviatiků 18/1523 Ostrava-Jih - Hrabůvka

 • - Předmětem činnosti společenství je správa, provoz a opravy společných částí domu, vymezených způsobem stanoveným v zákoně (dále jen 'správa domu') a zabezpečování dalších činností spojených s provozem domu.
 • - Správou domu se rozumí zejména:
 • - zajišťování provozu domu a pozemku včetně technických zařízení a společných částí technických sítí, a to tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání a k řádnému užívání bytů a nebytových prostor v domě,
 • - zajišťování oprav a rekonstrukcí společných částí domu včetně havarijní údržby,
 • - zajišťování protipožárního zabezpečení domu a jeho revize a opravy,
 • - zajišťování revizí a oprav rozvodů plynu, rozvodů elektrické energie, svislých a vodorovných rozvodů vody a odvodů odpadních vod, rozvodů tepla a teplé užitkové vody a provozu radiátorů ústředního vytápění, vzduchotechniky, výtahů, společné televizní a
 • - rozhlasové antény a ostatních systémů k příjmu a rozvodu televizního a rozhlasového signálu, elektrických sdělovacích zařízení v domě a hromosvodů,
 • - zajišťování revizí a oprav domovní kotelny či výměníkové stanice,
 • - plnění dalších povinností, pokud vyplývají nebo vyplynou vlastníkům jednotek ze zvláštních právních předpisů v souvislosti s jejich spoluvlastnictvím ke společným částem domu,
 • - zajišťování administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu a pozemku a vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu,
 • - vybírání příspěvků od vlastníků jednotek na náklady spojené se správou domu a pozemku, popřípadě dalších, pokud jsou tyto příspěvky z rozhodnutí vlastníků vybírány,
 • - zajišťování vedení evidence plateb vlastníků jednotek na náklady spojené se správou domu a pozemku, popřípadě o dalších prostředcích, kterou jsou z rozhodnutí vlastníků vybírány,
 • - vedení evidence nákladů vzniklých se zajišťováním správy domu,
 • - vedení přehledu ostatních nákladů vztahujících se k domu a pozemku,
 • - zřízení účtu u banky a hospodaření s peněžními prostředky vlastníků jednotek, svěřených společenství na úhradu nákladů spojených se správou a provozem společných částí domu, s povinností oprávněných osob s nimi disponovat s péči řádného správce cizího
 • - majetku a podle pokynů schválených vlastníky,
 • - vedení účetnictví domu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s odděleným účtováním na jednotlivé jednotky (byty a nebytové prostory) a sledování nákladů a výnosů v příslušném účetním období.
 • - Na základě pověření všech vlastníků jednotek zajišťuje společenství pojištění jednotlivých jednotek a k nim příslušejících podílů na společných částech domu s odpovědností za dodržení předepsaných termínů jednotlivých plateb pojistného za ty vlastníky
 • - jednotek, kteří společenství včas poskytnou peněžní prostředky k úhradě pojistného.
 • - Na základě pověření vlastníků jednotek zajišťuje společenství:
 • - plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a společných částí domu (dále jen 'služby'), s výjimkou těch, která si zajišťují vlastníci jednotek od dodavatele přímo (např. dodávka elektrické energie nebo plynu do jednotlivých bytů a nebytových
 • - prostorů),
 • - dodávky elektrické energie a vody, případně plynu a odvádění odpadních vod pro společné části domu,
 • - dodávky vody a odvádění odpadních vod pro jednotlivé jednotky,
 • - dodávky tepla a teplé užitkové vody z centrálního zdroje umístěného v domě, případně od dodavatele tepla ze zdroje umístěného mimo dům,
 • - další povinnosti, které vyplynou pro vlastníky jednotek, případně pro společenství ze zvláštních právních předpisů.
 • - Předmětem činnosti společenství může být dále v případech, kdy společenství zajišťuje služby:
 • - vybírání záloh na úhradu za služby od vlastníků jednotek,
 • - vedení potřebné evidence plateb vlastníků jednotek na zálohy na úhradu za služby,
 • - zřízení účtu u banky a hospodaření s peněžními prostředky svěřenými vlastníky jednotek formou záloh na úhradu za služby,
 • - vyúčtování zálohových plateb na úhradu za služby pro jednotlivé vlastníky jednotek,
 • - provozování technických zařízení v domě, která slouží i jiným subjektům, s povinností osob, kterým je svěřena jejich obsluha, disponovat s nimi s péčí řádného správce majetku a podle pokynů schválených shromážděním vlastníků jednotek.
 • - Společenství je oprávněno sjednat smlouvu o zástavním právu k jednotce, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu, a to k zajištění pohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu, a to se
 • - souhlasem vlastníka jednotky.

Adresa

Spol.vlast.jed. Aviatiků 18/1523 Ostrava-Jih - Hrabůvka

70030, Ostrava-Jih - Hrabůvka (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • Bytové družstvo Čechury 4465

  zajišťování správy a provozu bytového fondu, hospodaření se společným majetkem družstva, pronájem bytů a společných částí domu, ...

  Ostrava - Poruba, 70800
  • 0
 • Bytové družstvo Krylovova 11

  správa a hospodaření s majetkem družstva, pronájem bytů, zprostředkování úhrad a úhrada za služby poskytované v souvislosti s by...

  Ostrava-Jih - Zábřeh, 70030
  • 0
 • Bytové družstvo u Lesa 66

  správa a hospodaření s majetkem družstva, pronájem bytů, zprostředkování úhrad a úhrada za služby poskytované v souvislosti s by...

  Ostrava-Jih - Hrabůvka, 70030
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz