Infopanel

Zobrazeno: 1343x

Společenství vlastníků lumírova 522, Lumírova 522, Společenství vlastníků Lumírova, Lumirova522/26, Mapa ostravy lumírova 26.

Spol.vlast. Lumírova 522

Spol.vlast. Lumírova 522 Ostrava-Jih - Výškovice

 • - Předmětem činnosti společenství je správa, provoz a opravy společných částí domu, vymezených v prohlášení vlastníka budovy podle § 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a
 • - nebytovým prostorům a doplňují některé zákony, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 'zákon') nebo v dohodě spoluvlastníků o vypořádání spoluvlastnictví nebo v rozhodnutí soudu o zrušení podílového spoluvlastnictví budovy podle § 5 odst. 2 zákona nebo v
 • - dohodě o vypořádání společného jmění manželů podle § 5 odst. 2 zákona anebo ve smlouvě o výstavbě uzavřené podle § 18 zákona (dále jen 'správa domu').
 • - Správou domu se rozumí zejména:
 • - řádná správa a udržování společných částí domu a pozemku, vymezených v některé z listin uvedených v článku 3, s výjimkou společných částí domu, které nejsou společné všem vlastníkům jednotek v domě,
 • - zajišťování provozu domu a pozemku včetně technických zařízení a společných částí technických sítí, a to tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání a k řádnému užívání bytů a nebytových prostorů v domě,
 • - zajišťování údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizací společných částí domu, včetně zabezpečování havarijní služby,
 • - zajišťování administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu a pozemku a vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu,
 • - vybírání příspěvků od vlastníků jednotek na náklady spojené se správou domu a pozemku, popřípadě dalších, pokud jsou tyto příspěvky z rozhodnutí vlastníků vybírány,
 • - zajišťování vedení evidence plateb vlastníků jednotek na náklady spojené se správou domu a pozemku, popřípadě o dalších prostředcích, kterou jsou z rozhodnutí vlastníků vybírány,
 • - zajišťování protipožárního zabezpečení domu a jeho revize a opravy,
 • - zajišťování revizí a oprav rozvodů plynu, rozvodů elektrické energie, svislých a vodorovných rozvodů vody a odvodů odpadních vod, rozvodů tepla a teplé užitkové vody a provozu radiátorů ústředního vytápění, vzduchotechniky, výtahů, společné televizní a
 • - rozhlasové antény a ostatních systémů k příjmu a rozvodu televizního a rozhlasového signálu, elektrických sdělovacích zařízení v domě a hromosvodů,
 • - zajišťování prohlídek a čištění odtahových větracích komínů,
 • - pojištění domu,
 • - plnění dalších povinností, pokud vyplývají nebo vyplynou vlastníkům jednotek ze zvláštních právních předpisů v souvislosti s jejich spoluvlastnictvím ke společným částem domu,
 • - vedení evidence nákladů vzniklých se zajišťováním správy domu a pozemku, jakož i všech ostatních nákladů vztahujících se k domu a pozemku,
 • - zřízení účtu u banky a hospodaření s peněžními prostředky vlastníků jednotek, svěřených společenství na úhradu nákladů spojených se správou a opravami domu i pozemku, s povinností oprávněných osob s nimi disponovat s péčí řádného správce cizího majetku a
 • - podle pokynů schválených vlastníky,
 • - vedení účetnictví domu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s odděleným účtováním nákladů a výnosů v příslušném účetním období.
 • - Na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek zajišťuje společenství:
 • - plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytů, nebytových prostorů a společných částí domu (dále jen 'služby'), s výjimkou těch, která si zajišťují vlastníci jednotek od dodavatele přímo (např. dodávka elektrické energie nebo plynu do jednotlivých bytů
 • - a nebytových prostorů), včetně vybírání záloh na tyto služby a jejich vyúčtování,
 • - dodávky elektrické energie, vody a plynu a odvádění odpadních vod pro společné části domu,
 • - dodávky vody a odvádění odpadních vod pro jednotlivé byty,
 • - dodávky tepla a teplé užitkové vody od dodavatele tepla ze zdroje umístěného mimo dům,
 • - správu nebytových prostor ve spoluvlastnictví členů společenství podle § 24 odst. 4 zákona,
 • - provozování technických zařízení v domě, která mohou sloužit i jiným subjektům, s povinností osob, kterým je svěřena jejich obsluha, disponovat s nimi s péči řádného správce majetku a podle pokynů schválených shromážděním vlastníků jednotek,
 • - další povinnosti, které vyplynou pro vlastníky jednotek, případně pro společenství ze zvláštních právních předpisů, případně i jiné činnosti.
 • - Předmětem činnosti společenství může být dále i:
 • - vybírání záloh na úhradu za služby a na opravy od vlastníků jednotek,
 • - vedení potřebné evidence plateb vlastníků jednotek na zálohy na úhradu za služby,
 • - zřízení účtu u banky a hospodaření s peněžními prostředky svěřenými vlastníky jednotek formou záloh na úhradu za služby a na opravy,
 • - vyúčtování zálohových plateb na úhradu za služby pro jednotlivé vlastníky jednotek.
 • - Společenství je oprávněno sjednat smlouvu o zástavním právu k jednotce, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu, k zajištění pohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu, a to pouze s
 • - předchozím písemným souhlasem vlastníka jednotky.

Adresa

Spol.vlast. Lumírova 522 Ostrava-Jih - Výškovice

70030, Ostrava-Jih - Výškovice (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • Bytové družstvo Ahepjukova 21

  správa majetku družstva, zajišťování bytových potřeb členů družstva, zajištění služeb spojených s bydlením, přidělování družstev...

  Moravská Ostrava, 70200
  • 0
 • Bytové družstvo J.Lady.

  správa majetku družstva, zajišťování bytových potřeb členů družstva, zajišťování služeb spojených s bydlením, přidělování družst...

  Moravská Ostrava, 70200
  • 0
 • Realitní a obchodní, a.s.

  realitní agentury, Prodej zboží, zprostředkovatelské služby

  Moravská Ostrava, 70200
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz