Infopanel

Zobrazeno: 1408x

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE Svitavy, ústav svitavy, Sociální ústav svitavy, Sociální péče svitavy, Ustav sociální péče svitavy.


Ústav sociální péče Svitavy

Ústav sociální péče Svitavy Svitavy - Předměstí

 • - Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
 • - Příspěvková organizace Ústav sociální péče Svitavy je ústavem sociální péče, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezenou komplexní a nedělitelnou celoroční a denní ústavní sociální péči především pro dospělé klienty ve věku od dvaceti
 • - šesti let postižené mentálním postižením těžšího stupně a pro klienty postižené vedle mentálního postižení těžšího sutpně též tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. V
 • - případě volné kapacity lze poskytovat i denní pobyt a pobyt na přechodnou dobu
 • - Níže uvedený rozpis hlavního předmětu činnosti nepředstavuje jednotlivé druhy hlavních činností, nýbrž upřesnění rozsahu poskytování celoroční ústavní sociální péče.
 • - Hlavní předmět činnosti:
 • - Poskytování komplexní a nedělitelné celoroční a denní sociální péče, především pro dospělé klienty ve věku od dvaceti šesti let postižené mentálním postižením těžšího stupně a pro klienty postižené vedle mentálního postižení těžšího stupně též tělesnou
 • - nebo smyslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, jakož i pro klienty postižené mentálním postižením lehčího stupně, avšak jen tehdy, potřebují-li nezbytně ústavní péči, kde je jako nedílná a
 • - neoddělitelná součást zahrnuto rovněž: - ubytování, stravování a komplexní sociální péče pro umístěné klienty, - zajištění výchovně vzdělávacího procesu a pracovně rehabilitační činnosti klientům dle jejich schopností s přihldédnutím k fyzické vyspělosti a
 • - mentální úrovni, - úschova cenných věcí a finančních prostředků klientů, kteří o jejich převzetí požádají při nástupu nebo během pobytu, - poskytování osobního vybavení, drobných předmětů osobní potřeby a některých služeb klientům, - zajištění
 • - kulturně-zájmové činnosti klientů v zájmu rozvoje jejich schopností, estetického cítění a zapojení do společenského života, - zajištění zdravotní péče pro klienty s akutním nebo chronickým onemocněním, - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a
 • - administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví
 • - Pardubického kraje nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně stravovacích služeb pro vlastní zaměstanance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Ústavu sociální péče
 • - Svitavy, - umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením, - plnění dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociální péče.


Adresa

Ústav sociální péče Svitavy Svitavy - Předměstí

56802, Svitavy - Předměstí (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek