Infopanel

Zobrazeno: 1048x

Zdravotní záchranná služba pardubice, Zdravotní záchranná služba Pardubického kraje, Zdravotnická záchranná služba Pardubice, Zzs pardubice, územní středisko záchranné služby Pardubického kraje.

Územní středisko zdravotnické záchranné

Územní středisko zdravotnické záchranné Pardubice IV - Pardubičky

 • - Hlavní účel a předmět činnosti organizace:
 • - Hlavní účel:
 • - Územní středisko zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje plní úkoly oblastního střediska zdravotnické záchranné služby pro území okresu
 • - Pardubice k zajištění zvláštní zdravotní péče fyzickým osobám, které se náhle nebo nečekaně ocitly v ohrožení zdraví či života, tedy nepřetržitě zabezpečuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči včetně přednemocniční péče o dárce a příjemce orgánů v
 • - souladu s příslušnými právními předpisy a pokyny zřizovatele a za plnění těchto úkolů odpovídá. Současně metodicky řídí a koordinuje činnosti ostatních oblastních středisek zdravotnické záchranné služby na území
 • - Pardubického kraje.
 • - Hlavní předmět činnosti:
 • - Poskytování komplexní, nedělitelné a nepřetržité odborné přednemocniční neodkladné péče včetně přednemocniční péče o dárce a příjemce orgánů na území
 • - Pardubického kraje, zahrnující plnění úkolů oblastního střediska zdravotnické záchranné služby pro území okresu Pardubice k zajištění zvláštní zdravotní péče fyzickým osobám, které se náhle nebo nečekaně ocitly v ohrožení zdraví či života, a metodické
 • - řízení a koordinování činnosti oblastních středisek zdravotnické záchranné služby působících na území Pardubického kraje v němž jsou jako jeho nedílné součásti zahrnuty: - kvalifikovaný příjem, zpracování a vyhodnocení tísňových výzev k odborné
 • - zdravotnické první pomoci a určení nejvhodnějšího způsobu poskytování přednemocniční neodkladné péče, - přeprava raněných, nemocných a rodiček, jde-li o osoby s náhle a neočekávaně vzniklým závažným postižením zdraví nebo s přímým ohrožením života, -
 • - dopravní zdravotní služba, - poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče a dopravní zdravotní služby cizincům, - rychlá přeprava orgánů odebraných pro účely jejich transplantace, popřípadě potencionálních příjemců těchto orgánů, nelze-li takovou
 • - přepravu zajistit stejně rychle jiným způsobem, - rychlá přeprava odborníků, popř. léčivého přípravku, krve nebo jejího derivátu, biologického materiálu či zdravotnického prostředku, vyžaduje-li to nezbytně zdravotní stav pojištěnce a je-li bezprostředně
 • - ohrožen jeho život, přičemž příslušné zdravotnické zařízení potřebným odborníkem či materiálem momentálně nedisponuje a přepravu nelze zajistit stejně rychle jiným způsobem, - organizace některých specializovaných činností, zejména tzv. sekundárních
 • - výkonů, dopravy nemocných a raněných v podmínkách přednemocniční neodkladné péče ze zahraničí do České republiky a vyžadování součinnosti okresních středisek záchranné služby a dalších zdravotnických zařízení, policie a hasičských sborů při hromadných
 • - neštěstích a katastrofách včetně případné aktivace havarijního plánu příslušného území, udržování spojení se všemi zúčastněnými, vyhodnocování a předávání všech souvisejících informací, organizace rychlého výjezdu potřebných sil a prostředků a zajištění
 • - informovanosti oddělení nemocnic o potřebě příjmu většího počtu postižených, - zajištění metodické, servisní a poradenské služby oblastním střediskům zdravotnické záchranné služby na území Pardubického kraje, -součinnost s Hasičským záchranným sborem
 • - Pardubického kraje, operačním a informačním střediskem integrovaného záchranného systému, Policií ČR, podíl na krizovém plánování a řízení, - provozování lékařské služby první pomoci pro dospělé a pro děti a dorost na území okresu Pardubice, -
 • - zabezpečování zdravotnických služeb pro odvodní řízení podle branného zákona na území okresu Pardubice, - zajišťování zdravotnických služeb při kulturních a sportovních akcích, - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti
 • - včetně správy majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Územního střediska zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje,
 • - - plnění dalších úkolů v souladu s právními předpisy pro odvětví zdravotnictví.


Adresa

Územní středisko zdravotnické záchranné Pardubice IV - Pardubičky

53003, Pardubice IV - Pardubičky (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz