Infopanel

Vlastivědné muzeum Jesenicka, Vlastivědné muzeum jeseník, Www.jesenik.org, Muzeum v Jeseníku, Vlastivědná muzejní společnost jeseník.


Vlastivědné muzeum Jesenicka, přísp.org.

Vlastivědné muzeum Jesenicka, přísp.org. Jeseník

 • - Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace (dále jen 'organizace), plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů (dále jen 'zákon o ochraně sbírek').
 • - Zřizuje se za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy.
 • - Organizace shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie české a zahraniční provenience, zejména však z území okresu Jeseník, především v oborech geologie, botanika, zoologie, archeologie, historie a sbírku tvoří na základě
 • - vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti.
 • - Spravuje historický knižní fond a odbornou knihovnu.
 • - Sbírky spravuje podle zákona o ochraně sbírek.
 • - Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i obrazovou, případně zvukovou.
 • - Sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o vývoji přírody a společnosti.
 • - Provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti.
 • - Sbírkové předměty, jejich napodobeniny, odbornou dokumentci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v
 • - zahraničí a dalšími kulturněvýchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost, speciálně pak zejména dětem a mládeži, seniorům a handicapovaným občanům.
 • - Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo preparování, konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana
 • - ve smyslu zákona o ochraně sbírek. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem o ochraně sbírek a badatelským řádem, který sama vydá. Pronajímá sbírkové předměty podle Metodiky MK ČR, čl. IX., odst. 3.
 • - Pronajímá sbírkové předměty k výstavním účelům komerčního charakteru, k účelům propagačním a v rámci různých společenských akcí za předpokladu zajištění jejich bezpečnosti a ochrany ve smyslu zákona o ochraně sbírek.
 • - Vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace.
 • - Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor.
 • - Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympozia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených výtvarných děl.
 • - Pořádá kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu činnosti (hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální). Provádí přednáškovou a vzdělávací činnost.
 • - Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.
 • - V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými a zahraničními partnery.
 • - Na základě pověření Ministerstva kultury České republiky a dohody s Akademií věd České republiky provádí na území Olomouckého kraje, případně na dalším území podle zákona č.
 • - 1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, archeologické výzkumy a archeologický dohled na lokalitách postižených terénními zásahy a podílí se na koordinaci provádění archeologických výzkumů a péče o movité archeologické nálezy.
 • - Poskytuje odborně metodickou pomoc orgánům veřejné správy.
 • - Pořizuje, využívá a zužitkovává databáze ve smyslu zákona č.
 • - 2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
 • - Zpracovává odborné posudky, rešerše a expertizy.
 • - Poskytuje informační služby související s předmětem činnosti.
 • - Za úplatu pořizuje obrazové a zvukové záznamy, kopie dokumentů, poskytuje fotografie, negativy a ektachromy sbírkových předmětů či vystavovaných exponátů. Prodává katalogy a jiné tiskoviny, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti,
 • - kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů, nosiče audio a video nahrávek sbírkových předmětů či vystavovaných exponátů. Pronajímá nevyužívané prostory v objektech, které spravuje, k účelům, které jsou v
 • - souladu s jejím posláním. Propaguje svoji činnost včetně internetu (webové stránky).
 • - Umožňuje za úplatu či bezplatně návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí.


Adresa

Vlastivědné muzeum Jesenicka, přísp.org. Jeseník

79001, Jeseník (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0x

 • Knihovna Vincence Priessnitze v

  KVP zajišťuje prostřednictvím veřejné knihovny dostupné knihovnické služby především občanům Jeseníku, spolupracuje s dalšími st...

  Jeseník, 79001
  • 0
 • Tomáš Hapala- TO§ LA

  Silniční nákladní doprava

  Bělá pod Pradědem - Domašov, 79001
  • 5
  Hodnocení: 5(1x)


Nenalezen žádný příspěvek