Infopanel

Zobrazeno: 1734x

Vop šternberk, Vop-026 šternberk, s.p., Vop 026, VOP 026 Šternberk, Vop-026 šternberk.


VOP-026 Šternberk, s.p.

VOP-026 Šternberk, s.p. Šternberk

 • - Uspokojování významných celospolečenských potřeb a zájmů státu v oblasti dodávek služeb a výrobků pro zajištění obrany a bezpečnosti státu, plnění závazků vyplývajících z členství v NATO a souvisejících s realizací reformy a profesionalizace armády České
 • - republiky.
 • - přednostní strategické dodávky a služby pro obranu a bezpečnost státu, generální a jiné opravy vojenské techniky, výroby a dodávky nové speciální techniky, výzkum, vývoj a modernizace speciální vojenské techniky a materiálů, výzbroje, výbušnin, munice a
 • - raket a jejich zkoušení, montážní a servisní služby a technická pomoc vojskům.
 • - poskytování technických, vojensko-technických, technicko-organizačních a technicko-ekonomických služeb, řešení, činností a procesů spojených nebo souvisejících s vyzbrojováním armády České republiky ve vybraných oborech a technologiích pozemních sil a
 • - logistiky. Služby, řešení, činnosti a procesy spojené nebo související s vyzbrojováním jsou zejména: -vypracování analýz, rozborů, podkladů, studií, návrhů a prognóz pro potřeby vrcholových řídících orgánů a funkcionářů resortu MO ČR, GŠ a AČR týkající se
 • - všech fází životního cyklu zbraňových systémů, munice, vojenské techniky a materiálu, -řešení projektů vojenské vědy, výzkumu a vývoje v oblasti přírodních věd a obranných technologiích, -provádění výzkumu (cíleného, experimentálního, aplikovaného,
 • - průmyslového), výroba laboratorních a funkčních vzorů, jejich zkoušení a ověřování, -provádění poradenských služeb pro otázky předmětů průmyslového vlastnictví podle potřeb orgánů MO ČR, -provádění vývoje nových nebo modernizace stávajících zbraňových
 • - systémů, munice, vojenské techniky a materiálu včetně duálního využití, výroba demonstrátorů, funkčních vzorů a prototypů, jejich zkoušení a ověřování, -výroba a dodávky (opakovaná výroba prototypů, výroba ověřovací série, kusová nebo sériová výroba,
 • - výroba podle licenční dokumentace) nových nebo modernizovaných zbraňových systémů, vojenské techniky a materiálu pro používání v AČR, -systémová a technologická integrace vybraných složitých systémů, souprav a kompletů, -nálezové, střední, generální a jiné
 • - opravy zbraňových systémů, vojenské techniky a materiálu, -revize a dlouhodobé ukládání zbraňových systémů, vojenské techniky munice a materiálu, -vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, přeprava, uschovávání, půjčování, znehodnocování zbraní,
 • - střeliva a výbušnin a jejich zkoušení, -zkoušení zbraňových systémů, vojenské techniky a materiálu, ověřování a verifikace technických, konstrukčních, provozních, spolehlivostních, životnostních a ekonomických parametrů, -provádění zkušební činnosti pro
 • - orgány Vojenské policie související se schvalováním technické způsobilosti vojenských vozidel pro provoz na pozemních komunikacích a zavádění vojenských zbraní a munice, -standardizace, kodifikace, katalogizace zbraňových systémů, vojenské techniky a
 • - materiálu a jejich subsystémů, -vykonávání činnosti institutu Národních autorit k zajištění procesu plnění standardizačních dohod STANAG a kontaktu s národními autoritami ostatních členských států NATO na základě pověření AČR, -správa přidělených
 • - normalizačních-standardizačních oborů a technických normativních dokumentů v oblasti jejich tvorby, posuzování a novelizace (ČOS,
 • - STANAG, Mil-STD, AP, a pod..), -zastupování resortu MO v resortních i mimoresortních národních orgánech a institucích, orgánech NATO, WEAG, EDA na základě pověření a poradenská činnost v této oblasti, -poskytování technické pomoci a řešení
 • - krátkodobých/dlouhodobých úkolů spojených s pořizováním, výcvikem, údržbou, ukládáním, skladováním a vyřazováním zbraňových systémů, vojenské techniky a materiálu u jednotek, útvarů a zařízení AČR, -technická a expertizní činnost při haváriích a nehodách
 • - podle požadavků příslušných orgánů, -odborná, technická a organizační konzultační, poradenská i výkonná činnost před a při realizaci zadávacích řízení na dodávky výrobků a služeb pro
 • - MO mimo případů, kdy státní podnik je nebo se uchází o poskytovatele těchto služeb/výrobků v rámci zadávacího řízení v režimu zákona č.40/2004 Sb.. -školení a výcvik specialistů, -poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, -provádění
 • - zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č.38/1994 Sb.
 • - Výše uvedené služby, řešení, činnosti a procesy jsou poskytovány v následujících oborech a technologiích: -vybraná technika, materiál a prostředky velení, řízení, komunikace, bezpečnosti operačně taktických systémů velení a řízení pozemních a vzdušných
 • - sil, -speciální technika, materiál a prostředky pro potřeby Vojenského obranného zpravodajství a Vojenské policie, -vybrané zbraňové systémy, výzbroj, munice, technika a materiál pozemních sil (mechanizované vojsko, dělostřelectvo, chemické vojsko, ženijní
 • - vojsko, protiletadlové vojsko), specializovaných sil a sil podpory, zejména BVP-1 a
 • - BVP-2 včetně všech modifikací, -vybraná technika a materiál chemického vojska, pasivních systémů a prostředků elektronického boje, -vybraná technika a materiál vojenské zdravotní služby, zejména mobilní a stacionární kontejnerová a stanová pracoviště
 • - speciálního i všeobecného určení, -vybraná technika a materiál geografického a hydrotemeterologického zabezpečení, -vybraná technika a materiál logistiky (dopravní systémy, přepravní/kontejnerové/manipulační/ paletizační prostředky, mobilní dílenské a
 • - evakuační prostředky, proviantní, výzbrojní prostředky, prostředky pro výrobu a rozvod elektrické energie v poli, prostředky pro kolektivní ochrany proti ZHN a pod.), -vybraná technika a materiál pro záchranné útvary a krizové situace, zejména PTS-10,
 • - KN-251, -projektování , výstavba a rekonstrukce střelnic, výroba terčových a jiných účelových zařízení střelnic, určování a revize ohrožených prostorů střelnic, -vydávání výnosů o svědečných a porovnávacích ranách a o kontrolních sériích nábojů,
 • - -zpracování tabulek střelby a řešení problematiky vnitřní a vnější balistiky, -učebně výcvikové základny, trenažéry, simulátory, komplexní učebny a ostatní učebně výcvikové prostředky, -výuka a výcvik ve střelbě zbraní, -sbírková činnost zbraní a munice,
 • - -šetření havárií výzbroje, munice, -zpracování programů, provádění a vyhodnocování střeleckých zkoušek, -provádění porovnávacích zkoušek zahraniční výzbroje a munice, -speciální aplikace zástavby pomocí kontejnerů, -detekce a identifikace bojových
 • - chemických látek (detektory a detekční systémy pro lokální i dálkovou detekci, mikrosyntézy prekursorů, odběr vzorků, analýzy, identifikace a verifikace vzorků kontaminovaných BCHL), -speciální dozimetrie a protiradiační ochrany (detektory ionizujícího
 • - záření, měření dávek a dávkových příkonů, výpočty stínění a ochranných materiálů), -radiační a chemický průzkum (přenosné a mobilní prostředky pro měření, sběr, archivaci a vyhodnocení informací o reálné radiační a chemické situaci, jakož i předpověď
 • - jejího vývoje v zájmové oblasti průzkumu), -individuální a kolektivní ochrana (ochranné masky, protichemické oděvy, filtry a filtračně-ventilační systémy, kolektivní úkryty), -dekontaminace osob, vojenské techniky, materiálů, objektů a komunikací
 • - (dekontaminační látky, metody, technologie a prostředky), -školení a výcvik chemických specialistů v simulovaných i reálných podmínkách použití bojových chemických a radioaktivních látek, -metody zaměřování, detekce a zpracování elektromagnetických signálů
 • - v radiové a radiolokační oblasti spektra, -tvorby algoritmů pro vyhodnocování signálů v systémech radioelektronického pasivního průzkumu a elektronického boje, -tvorby koncepcí a řešení pasivních stacionárních, mobilních i leteckých radioelektronických
 • - zařízení, -tvorby koncepcí a řešení průzkumně rušících systémů a algoritmů pro řízení jejich činnosti, -maskování vojenské techniky, objektů a bojové činnosti vojsk před nepřátelským pozorováním a naváděcími systémy zbraní s koncovým navedením, vytváření
 • - klamných cílů, -zkoušení a verifikace parametrů technických prostředků průzkumu, rušení, maskování a klamání, -aplikace informačních bezpečnostních technologií do výzkumu, vývoje a zkoušení pasivních systémů a prostředků elektronického boje, -speciální
 • - materiály a technologie pro výrobu filtračních materiálů, přídavných pancířů, zbraní, munice a jiných komponent vojenské techniky, -materiálové analýzy pro identifikaci příčin havárií prostředků OPZHN, pasivních systémů a prostředků elektronického boje,
 • - pozemní i letecké techniky z důvodu selhání materiálu, -speciální nátěrové systémy pro ochranu vojenské techniky proti pozorování ve viditelné, infračervené a mikrovlnné oblasti elektromagnetického spektra, pronikání bojových chemických látek, působení
 • - dekontaminačních roztoků a vlivů vnějšího korozního prostředí, -implementace standardů NATO v oblasti materiálových náhrad, vojenské chemie a pasivních systémů a prostředků elektronického boje, teoretický rozvoj a praktické zavádění katalogizace do
 • - podmínek AČR a obranného průmyslu, vytváření a udržování databází standardů a standardizačního prostředí ke schvalování technické způsobilosti výrobků letecké techniky, -ediční činnosti v oblasti vojenské standardizace a zavádění systémů jakosti při výrobě
 • - vojenské techniky.
 • - Plnění shora uvedených předmětů podnikání je zabezpečováno prostřednictvím těchto živnostenských oprávnění: -výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely, -vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, přeprava, uschovávání, půjčování, znehodnocování a
 • - ničení zbraní, -vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, přeprava, uschovávání, půjčování, znehodnocování a ničení střeliva, -výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin, -výroba a dovoz chemických látek a
 • - chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické , toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků
 • - klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické, -montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny -stavba a výroba plavidel, -realitní činnost, -zámečnictví, -kovoobráběčství, -povrchové
 • - úpravy a svařování kovů, -truhlářství, -opravy silničních vozidel, -reklamní činnost a marketing, -výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, -projektování elektrických zařízení, -činnosti technických poradců v oblasti strojírenství a
 • - energetiky, -pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, -konzultační, poradenská, expertní a školící činnost, vypracování studií, analýz, rozborů a prognóz, -činnost technických poradců v oblasti vývoje, výroby,
 • - oprav, úprav, nákupu, prodeje, přepravy, uschovávání, půjčování, znehodnocování a ničení střeliva, -činnost technických poradců v oblasti vývoje, výroby, oprav, úprav, nákupu, prodeje, přepravy, uschovávání, půjčování, znehodnocování a ničení výbušnin,
 • - -provozování střelnic, -výroby kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů, -výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie, -výroba, instalace a opravy elektronických zařízení, -montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických
 • - zařízení, -zpracování návrhu katalogizačních dat, -poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, -výroba tepelné energie, -rozvod tepelné energie, -distribuce elektřiny, -činnost autorizované a akreditované osoby v oblasti státního
 • - zkušebnictví, -Prodej zboží, -pronájem a půjčování věcí movitých, -pronájem motorových vozidel, -ubytovací služby, -silniční motorová doprava nákladní, -testování, měření a analýzy, -výzkum a vývoj v oblasti
 • - přírodních věd nebo společenských věd, -hostinská činnost, -výroba, montáž a opravy měřidel, -kopírovací práce, -výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově- obrazových záznamů


Adresa

VOP-026 Šternberk, s.p. Šternberk

78501, Šternberk (ukázat na mapě)


Zařazení v kategoriích

Účelové stroje » Olomouc - Účelové stroje
0

hodnoceno 0x

 • Dexso, s.r.o.

  Prodej zboží, zprostředkovatelská činnost, oprava pracovních strojů

  Paseka, 78997
  • 0
 • Petr Macháček

  Výroba a opravy těžebních a stavebních strojů , Opravy a údržba motorových vozidel (kromě motocyklů)

  Litovel, 78321
  • 0
 • Prim Tool, s.r.o.

  Prodej zboží, výroba, opravy a montáž měřidel, nástrojářství, opravy pracovních nástrojů, výroba strojů a zařízení pro určitá ho...

  Šternberk, 78501
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek