Infopanel

Základní škola višňové, Zš višňové, Mateřská škola višňové, Skola visnova, Mateřská škola ve Višňovém.

Základní škola a Mateřská škola,

Základní škola a Mateřská škola, Višňové

 • - v souladu s ustanovením § 7 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném v zdělávání, v platném znění jsou součástmi příspěvkové organizace
 • - Základní škola - poskytuje základní vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a
 • - spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými
 • - vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. (§ 44 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění).
 • - Mateřská škola - poskytuje předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a
 • - mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje děti před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem
 • - se speciálnímí vzdělávacími potřebami. (§ 33 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění).
 • - Školní družina - je školským zařízením pro zájmové vzdělávání a zajišťuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost pro žáky 1. stupně základní školy, popřípadě pro další děti. (§ 118 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
 • - Školní jídelna - je zařízením školního stravování a zajišťuje školní stravování dětí a žáků v době jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení, závodní stravování zamětnanců školy a školských zařízení a stravovací služby i pro další osoby, a to za
 • - úplatu, (§ 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění).
 • - Školní jídelna - výdejna - je zařízením školního stravování a zajišťuje školní stravování dětí a žáků v době jejich pobytu v mateřské škole a závodní stravování zaměstnanců mateřské školy. (§ 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
 • - Doplňková činnost:
 • - Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci níže uvedené okruhy doplňkové činnosti navazující na její hlavní účel, a to k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců: - pořádání odborných kurzů, školení a
 • - jiných vzdělávacích akcí - organizování akcí rozvíjejících a podporujících zájmovou činnost žáků ve volném čase - pořádání vzdělávacích kurzů pro dospělé - uzavírání dohod o užívání svěřeného majetku obce Višňové za současného respektování článku VI.,
 • - odstavce 2. a 9. - pořádání prodejních výstav - obchodní činnost, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej (tiskopisy, suvenýry, umělecké předměty, občerstvení) - pořádání a orgnizační zajišťování kulturních, společenských a sportovních akcí
 • - Podmínkou realizace výše uvedené doplňkové činnosti je:
 • - realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu příspěvkové organizace
 • - oddělené sledování doplňkové činnosti a finanční hospodaření dle § 28 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • - dodržování podmínek stanovených směrnicí vydanou ředitelem příspěvkové organizace.

Adresa

Základní škola a Mateřská škola, Višňové

67138, Višňové (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • Mateřská škola, Znojmo, Pražská 80,

  Mateřská škola (dále jen příspěvková organizace) zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti, nav...

  Znojmo, 66902
  • 0
 • Základní škola a Mateřská škola,

  poskytování předškolního, základního a jiného vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střední...

  Břežany, 67165
  • 0
 • Základní škola, Jaroslavice, okres

  Základní škola, Jaroslavice, okres Znojmo, příspěvková organizace( dále jen ' příspěvková organizace) poskytuje základní vzdělán...

  Jaroslavice, 67128
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz