Infopanel

Zobrazeno: 1045x

Základní a mateřská škola ostrožská lhota, Základní škola a mateřská škola ostrožská lhota, Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace, Základní škola Nedakonice, Základní škola ostrožská lhota.

Základní škola a mateřská škola

Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota

 • - Příspěvková organizace je státní základní školou zřizovanou obcí.Oblast státní správy a samosprávy je vymezena zákonem
 • - 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
 • - (1)Hlavní předmět činnosti Příspěvková organizace poskytuje výchovu a základní vzdělání podle schválených učebních plánů a učebních osnov v souladu s ustanovením §5 zákona č.29/1984 Sb., o soustavě základních škol,středních škol a vyšších odborných
 • - škol(školský zákon),ve znění pozdějších předpisů a dalšími předpisy platnými v oblasti školství.
 • - připravuje žáky pro další studium a praxi
 • - zabezpečuje devět ročníků základního vzdělání
 • - zajišťuje úkoly výchovného poradenství výchovným poradcem
 • - umožňuje náboženskou výchovu
 • - (2)Podle zákona č.29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č.76/1978 Sb.o školských zařízeních,v úplném znění, má příspěvková organizace tyto součásti:
 • - školní družina a školní klub.Příspěvková organizace v rámci školní družiny a školního klubu zabezpečuje výchovu, vzdělávání a rekreaci žáků mimo povinnou výuku zejména formou odpočinkových,rekreačních a zájmových činností. Činnost školní družiny a školního
 • - klubu je vymezena § 20 zákona č.76/1978 Sb.,o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
 • - školní jídelna. Ve školní jídelně zabezpečuje stravování žáků a zaměstnanců příspěvkové organizace. Činnost školní jídelny je vymezena § 39 zákona č.76/1978 Sb., o školských zařízeních,ve znění pozdějších předpisů.
 • - (3)Příspěvková organizace spolupracuje s rodiči žáků nebo zákonnými zástupci žáků a dalšími občany s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnost ve prospěch rozvoje žáků a prohloubení vzájemného výchovného působení školy, rodiny a veřejnosti.
 • - (4)Příspěvková organizace dle svých možností zabezpečuje integraci žáků zdravotně postižených a žáků se specifickými vývojovými vadami.
 • - (5)Příspěvková organizace zajišťuje oblast bezpečnosti a ochrany zdraví,požární ochrany a civilní obrany žáků a zaměstnanců školy.
 • - (6)Příspěvková organizace zabezpečuje další vzdělávání svých pedagogických pracovníků a služby, které souvisejí s rozvojem školy a kvalitou vzdělávání.
 • - (7)Příspěvková organizace zajišťuje běžnou údržbu a správu majetku, zajišťuje příslušné revize.
 • - (8)Příspěvková organizace vede povinnou dokumentaci školy.
 • - (9)Doplňková činnost:
 • - V souladu se zákonem č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění může vykonávat tyto doplňkové činnosti,jež provádí za úplatu na základě živnostenského oprávnění a jsou odděleně sledované:
 • - pronájem budovy a zařízení
 • - kopírovací práce
 • - pořádání výstav ,přehlídek
 • - vaření obědů pro veřejnost
 • - pořádání dětských rekreačních a rekreačně vzdělávacích akcí
 • - výroba a prodej keramických , textilních a papírových výrobků
 • - grafické a kresličské práce
 • - pořádání kurzů,školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
 • - pořádání sportovních soutěží
 • - výuka jazyků
 • - překladatelská a tlumočnická činnost
 • - Příspěvková organizace může provozovat vymezenou doplňkovou činnost pouze za předpokladu, že tato činnost nenarušuje plnění hlavního předmětu činnosti, a že ve své hlavní činnosti, pro kterou byla zřízena, plní všechny úkoly stanovené zřizovatelem, a že
 • - prostředky získané doplňkovou činností využívá ke zkvalitnění své hlavní činnosti.
 • - Veškeré jednotlivé doplňkové činnosti mohou být provozovány za účelem dosažení zisku.


Adresa

Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota

68723, Ostrožská Lhota (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • Mateřská škola Nedakonice, okres

  Předmět činnosti mateřské školy je vymezen v § 2 a 3 zákona číslo 76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění a vyhlášk...

  Nedakonice, 68738
  • 0
 • Základní škola Hluk, okres Uherské

  připravuje žáky pro další studium a praxi, zabezpečuje devět ročníků základního vzdělání, zajišťuje úkoly výchovného poradenství...

  Hluk, 68725
  • 0
 • Montessori školka Brouček - Bzenec

  Metoda Montessori je založena na přístupu k dítěti, jako rovnocennému partnerovi dospělých. Neznamená to, že by si děti mohli dě...

  Bzenec, 69681
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz