Infopanel

Zš tichá, MŠ Tichá, Základní škola tichá, Materska skola ticha, škola Tichá.


Základní škola a mateřská škola Tichá,

Základní škola a mateřská škola Tichá, Tichá

  • - Hlavním účelem zřízení organizace je výchova a vzdělávání žáků a uchazečů za podmínek stanovených zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a předpisy vydaných k jeho provádění.
  • - Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:
  • - Předškolní vzdělávání (§ 33 zák. č. 561/2004 Sb.): - poskytování předškolního vzdělávání - podporuje rovoj osobnosti dítěte předškolního věku - podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování,
  • - základních životních hodnot a mezilidských vztahů - vytváří předpoklady pro pokračování ve vzdělávání - napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními
  • - vzdělávacími potřebami
  • - Základní vzdělání (§ 44 zák. č. 561/2004 Sb.): - poskytování školního vzdělávání - vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy,
  • - účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, pznávat své schopnosti a reálné možnosti
  • - Školské výchovné zařízení (školní družina - § 117 zák. č. 561/2004 Sb.): - zajišťuje žákům vzdělávání, sportovní a zájmové činnosti v době mimo vyučování
  • - Zařízení školního stravování (§ 119 zák. č. 561/2004 Sb.): - zajišťuje školní stravování dětí a žáků v době jejich pobytu ve škole - zajišťuje stravování zaměstnanců školy za úplatu


Adresa

Základní škola a mateřská škola Tichá, Tichá

74274, Tichá (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek