Infopanel

Zobrazeno: 3328x

Domov duchodcu predhradi, Domov duchodcu rychmburk, Předhradí domov duchodcu, Rychmburk, Domov předhradí.


Domov důchodců Rychmburk

Domov důchodců Rychmburk Předhradí

 • - Poskytování komplexní a nedělitelné celoroční ústavní sociální péče, především starým občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna
 • - jinak, a dále pro staré občany, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů, v níž je jako její nedílná a neoddělitelná součást zahrnuto rovněž:
 • - zajištění ubytování, stravování a komplexní sociální péče pro umístěné klienty,
 • - zajištění zdravotní péče pro klienty s akutním nebo chronickým onemocněním,
 • - zajištění podmínek pro využití volného času a zabezpečení pracovní činnosti, vedoucí k aktivaci duševních a fyzických schopností klientů s přihlédnutím k individuálnímu zdravotnímu stavu každého klienta,
 • - úschova cenných věcí a finančních prostředků klientů, kteří o jejich převzetí požádají při nástupu nebo během pobytu,
 • - poskytování osobního vybavení, drobných předmětů osobní potřeby a některých služeb klientům, kteří nemají dostatečné finanční prostředky na jejich nákup,
 • - zajištění kulturně-zájmové činnosti klientů v zájmu rozvoje jejich schopností, estetického cítění a zapojení do společenského života,
 • - výkon níže uvedených oprávnění zřizovatele vůči začleněnému zařízení pro výkon pěstounské péče, Osady Ležáků 919, Skuteč obsažených v ustanovení § 45 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, která byla na
 • - příspěvkovou organizaci Pardubického kraje Domov důchodců Rychmburk delegována zřizovatelem: - hradit podíl nákladů na domácnost podle článku IV dohody uzavřené dne 1. 2003 mezi zřizovatelem a zařízením pěstounské péče, - přenechat pěstounovi (spolu s
 • - manželem) v zařízení užívání jedné místnosti pro vlastní potřebu, - hradit náklady spojené s opravami a údržbou objektu zařízení a jeho vybavení, pokud v jednotlivém případě přesahují 100 Kč, a průběžně vybavovat či obměňovat zařízení a další předměty
 • - (kupř. lůžkoviny) s ohledem na potřeby svěřených dětí a to ve spolupráci s pěstounem, o předání dalších předmětů, které budou sloužit potřebám dětí, či vybavení zařízení bude vyhotoven zápis, - při péči o čtyři a více dětí nebo jestliže alespoň jedno ze
 • - svěřených dětí vyžaduje mimořádnou péči zabezpečit pěstounovi trvalou nebo dočasnou výpomoc při vedení domácnosti další osobou, která se řídí pokyny pěstouna, výběr vhodné osoby dohodne příspěvková organizace Domov důchodců Rychmburk s pěstounem, může jím
 • - být manžel pěstounky, - poskytování pěstounovi a svěřeným dětem v plné výši náhradu jízdních výdajů např. spojených s cestami za účelem úředních jednání, popřípadě preventivně léčebných úkonů nutných v zájmu dítěte, - poskytovat pěstounovi na jeho žádost
 • - příspěvek na pobyt v zařízení za osobu, která byla do zletilosti v péči tohoto pěstouna a koná základní (náhradní) službu v ozbrojených silách nebo civilní službu, výši tohoto příspěvku upravuje § 45 odst. 2 písm. g) zákona č. 359/1999 Sb., ve znění
 • - pozdějších předpisů.
 • - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro
 • - vlastní zaměstnance v rozsahu potřebného pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Domova důchodců Rychmburk,
 • - umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením,
 • - plnění dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociální péče
 • - Doplňková činnost: - hostinská činnost - reklamní a propagační činnost - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


Adresa

Domov důchodců Rychmburk Předhradí

53974, Předhradí (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek