Infopanel

Aktualizováno: 09.04.2008
Zobrazeno: 9714x

ústav sociální péče Slatiňany, ústav slatiňany, Slatinany ústav, ÚSP Slatiňany, Socialni ustav slatinany.

Ústav sociální péče Slatiňany

Ústav sociální péče Slatiňany - Slatiňany

 • - Hlavní účel a předmět činnosti organizace:
 • - Hlavní účel:
 • - Ústav sociální péče Slatiňany je ústavem sociální péče, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezenou komplexní a nedělitelnou celoroční ústavní sociální péči především pro mentálně postiženou mládež ve věku od tří do dvaceti šesti let,
 • - výjimečně i déle, jakož i pro klienty, které jsou postiženi též tělesnou nebo smyslovou vadou. Je rovněž zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy mentálně postižené mládeže se začleněným diagnostickým oddělením pro zabezpečování speciálně
 • - pedagogické, psychologické, lékařské a sociální diagnostiky pro mentálně postižené děti a mládež. Zároveň je i ústavem sociální péče pro dospělé klienty od dvaceti šesti let postižené mentálním postižením těžšího stupně a pro klienty postižené vedle
 • - mentálního postižení těžšího stupně též tělesnou nebo smyslovou vadu, kteří potřebují ústavní péči, nikoli však pobyt i na přechodnou dobu.
 • - Níže uvedený rozpis hlavního předmětu činnosti nepředstavuje jednotlivé druhy hlavních činností, nýbrž upřesnění rozsahu poskytování celoroční ústavní sociální péče.
 • - Hlavní předmět činnosti
 • - Poskytování komplexní a nedělitelné celoroční ústavní sociální péče, především pro mentálně postiženou mládež ve věku od tří do dvaceti šesti let, výjimečně i déle, jakož i pro klienty, kteří jsou postižení též tělesnou nebo smyslovou vadou, výkon ústavní
 • - nebo ochranné výchovy mentálně postižené mládeže, zabezpečování speciálně pedagogické, psychologické, lékařské a sociální diagnostiky pro mentálně postižené děti a mládež a poskytování sociální péče pro dospělé klienty od dvaceti šesti let postižené
 • - mentálním postižením těžšího stupně a pro klienty postižené vedle mentálního postižení těšího stupně též tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, jakož i pro klienty postižené
 • - mentálním postižením lehčího stupně, avšak jen tehdy, potřebují-li nezbytně ústavní péči, kde je jako nedíl ná a neoddělitelná součást zahrnuto rovněž: - ubytování, stravování a komplexní sociální péče pro umístěné klienty, - zajištění výchovně
 • - vzdělávacího procesu a pracovně rehabilitační činnosti klientům dle jejich schopností s přihlédnutím k fyzické vyspělosti a mentální úrovni, - úschova cenných věcí a finančních prostředků klientů, kteří o jejich převzetí požádají při nástupu nebo během
 • - pobytu, - poskytování osobního vybavení, drobných předmětů osobní potřeby a některých služeb klientům, - zajištění kulturně-zájmové činnosti klientů v zájmu rozvoje jejich schopností, estetického cítění a zapojení do společenského života, - zajištění
 • - zdravotní péče pro klienty s akutním nebo chronickým onemocněním, - výkon níže uvedených oprávnění zřizovatele vůči začleněnému Zařízení pro výkon pěstounské péče, Slezská 514, Chrudim a Zařízení pro výkon pěstounské péče, Řestoky 90, obsažených v
 • - ustanovení § 45 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně děti, ve znění pozdějších předpisů, která byla na příspěvkovou organizace Pardubického kraje Ústav sociální péče Slatiňany delegována zřizovatelem: - hradit podíl nákladů na domácnost
 • - podle článku IV dohody uzavřené dne 1.2003 mezi zřizovatelem a zařízením pěstounské péče, - přenechat pěstounovi (spolu s manželem) v zařízení užívání jedné místnosti pro vlastní potřebu, - hradit náklady spojené s opravami a údržbou objektu zařízení a
 • - jeho vybavení, pokud v jednotlivém případě přesahují 100 Kč, a průběžně vybavovat či obměňovat zařízení a další předměty (kupř. lůžkoviny) s ohledem na potřeby svěřených dětí a to ve spolupráci s pěstounem, o předání dalších předmětů, které budou sloužit
 • - potřebám dětí, či vybavení zařízení bude vyhotoven zápis, - při péči o čtyři a více dětí nebo jestliže alespoň jedno ze svěřených dětí vyžaduje mimořádnou péči zabezpečit pěstounovi trvalou nebo dočasnou výpomoc při vedení domácnosti další osobou, která se
 • - řídí pokyny pěstouna, výběr vhodné osoby dohodne příspěvková organizace Ústav sociální péče Slatiňany s pěstounem, může jím být manžel pěstounky, - poskytovat pěstounovi a svěřeným dětem v plné výši náhradu jízdních výdajů např. spojených s cestami za
 • - účelem úředních jednání, popřípadě preventivně léčebných úkonů nutných v zájmu dítěte, - poskytovat pěstounovi na jeho žádost příspěvek na pobyt v zařízení za osobu, která byla do zletilosti v péči tohoto pěstouna a koná základní (náhradní) službu v
 • - ozbrojených silách nebo civilní službu, výši tohoto příspěvku upravuje § 45 odst. 2 písm. g) zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a
 • - nemovitého majetku ve vlastnictví
 • - Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebného pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Ústavu sociální péče
 • - Slatiňany, - umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením, - plnění dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociální péče.

Adresa

Ústav sociální péče Slatiňany Slatiňany

53821, Slatiňany (ukázat na mapě)
E-mailNapsat email
Webové stránkywww.usp.cz
4.67

hodnoceno 3xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz