Infopanel

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, Knihovna uherské hradiště, Knihovna bedřicha beneše buchlovana uherské hradiště velehradská třída, Doplňková činnost knihoven, Knihovna bedřicha beneše buchlovana uherské hradiště velehradská třída přednášky.

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště

 • - Organizace je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojení kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu zák.
 • - č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informačních služeb (dále jen knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • - Organizace je součástí systému knihoven a dalších institucí, vykonávajících informační, kulturní a vzdělávací činnost. Je základní knihovnou s univerzálním knihovním fondem. Je-li uzavřena písemná smlouva s krajskou knihovnou o přenesení regionálních
 • - funkcí, poskytuje organizace služby knihovnám regionu v rozsahu smlouvy.
 • - Hlavní předmět činnosti:
 • - Organizace nakupuje, zpracovává a zpřístupňuje univerzální knihovní fond, v němž jsou zastoupeny dokumenty odborné, populárně naučné a krásné literatury, periodika a další dokumenty a informační prameny (dokumenty povahy rozmnoženin, zvukového i zvukově
 • - obrazového záznamu, počítačové programy a databáze, apod.).
 • - Se zřetelem ke kulturním hodnotám a informačním potřebám uživatelů buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury, tiskovin a dalších informačních materiálů, shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o městě a regionu.
 • - Poskytuje meziknihovní výpůjční službu (MVS - půjčovní, informační a reprografickou).
 • - Aktivně propaguje a zpřístupňuje své fondy individuálním a institucionálním uživatelům, a to jak absenčními a prezentačními službami, tak poskytováním bibliografických, referenčních, faktografických informací a rešerší v hlavní budově knihovny a na
 • - pobočkách.
 • - Zprostředkovává přístup k informacím státní správy a veřejné samosprávy. Umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má bezplatný (i placený) přístup, pomocí telekomunikačního zařízení.
 • - Pořádá exkurze, přednášky, besedy, výstavy a jiné vzdělávací i mimoškolní, kulturní a společenské akce, včetně odborných kurzů, školení a seminářů a dalších akcí v souvislosti se svým hlavním předmětem činnosti.
 • - Spolupracuje s kulturními organizacemi, archívy, školami, sdělovacími prostředky, spolky a občanskými sdruženími v kraji, případně celé ČR i v zahraničí. Podílí se na průzkumové, studijní a rozborové činnosti na úseku knihovnictví v koordinaci s krajskou a
 • - Národní knihovnou a profesními spolky, v nichž je organizace zastoupena jako institucionální člen.
 • - Buduje interní databáze z vlastních fondů a účastní se výměny dat a budování společných databází s dalšími knihovnami. Poskytuje poradenskou službu v oblasti knihovnických a informačních činností. Vydává tematické neperiodické publikace a drobné tisky.
 • - Poskytuje reprografické kopírovací služby na podkladě tiskové předlohy z vlastních fondů knihovny pro osobní potřebu uživatelů.
 • - Vede evidenci knihovního fondu, provádí jeho aktualizaci, vyřazování a revizi v souladu s knihovním zákonem.
 • - Podmínky, za nichž jsou služby knihovny uživatelům poskytovány, jsou uvedeny v knihovním řádu, který vydává ředitel organizace.
 • - Se souhlasem zřizovatele provozuje své pobočky na území města Uherské
 • - Hradiště. Seznam knihoven, které tvoří tyto pobočky je obsažen v příloze zřizovací listiny.
 • - Doplňková činnost
 • - Organizace může vykonávat tyto doplňkové činnosti:
 • - prodej knih
 • - propagační služby.
 • - Doplňkovou činnost může organizace vykonávat za předpokladu, že plní všechny hlavní úkoly stanovené zřizovatelem.
 • - Předmět podnikání:
 • - Kopírovací práce - rozmnožování kopírovacími stroji nebo počítačovými stroji nebo počítačovými tiskárnami na podkladě tiskové předlohy
 • - Specializovaný maloobchod s knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
 • - Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově - obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů - prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů, prodej nenahraných nosičů

Adresa

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště

68601, Uherské Hradiště (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz