Infopanel

Zobrazeno: 1225x

Slovácké muzeum uherské hradiště, Muzeum uherské hradiště, Slovácké muzeum v uherském hradišti, Uherské hradiště archeologické sbírky, Uherské Hradiště muzeum.

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Uherské Hradiště

 • - Organizace shromažďuje sbírky ze všech oborů lidské činnosti české i zahraniční provenience, se zvláštním zaměřením na národopisnou oblast Slovácko. Sbírky vytváří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti ve vědních oborech
 • - národopis, archeologie, historie a dějiny umění.
 • - Muzeum spravuje veřejně přístupnou základní knihovnu se specializovaným knihovním fondem ve smyslu § 3 odst. c) zákona č. 257/2001 Sb. a spolupracuje se zahraničními institucemi v rámci mezinárodní výměny publikací.
 • - Sbírky spravuje v souladu s ustanoveními zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
 • - Ke sbírkovým předmětům pořizuje co nejkomplexnější odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i jinými dostupnými záznamovými prostřředky (fotografie, film, audio či video záznam apod.).
 • - Sbírkové předměty odborně zpracovává a získává z nich poznatky o společnosti a prezentuje je prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav.
 • - Provádí vědecký výzkum v oborech své působnosti zejména na území národopisné oblasti Slovácko.
 • - Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími
 • - kulturně výchovnými aktivitami určenými pro veřejnost, sociálně pak zejména dětem a mládeži, seniorům a handicapovaným občanům.
 • - Vydává a veřejně šíří periodické (zák. č. 46/2000 Sb.) a neperiodické (zák. č. 37/1995 Sb.) publikace, propagační materiály a jiné drobné tisky, zhotovuje a rozšiřuje kopie a fotokopie sbírkových předmětů a jiného badatelského materiálu včetně předmětů
 • - lidové rukodělné výroby,nosičů nahrávek lidové hudby a nosičů obrazových dokumentačních záznamů.
 • - Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí, nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání či konzervování a restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu
 • - zákona č. 122/2000 Sb. Obdobně přijímá zápůjčky od jiných subjektů. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb.a popřípadě i badatelským řádem, který vydává.
 • - Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference,sympózia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených sbírkových péředmětů.
 • - Pořádá kulturní a vzdělávací programy (hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální) včetně pořádání folklorních vystoupení, přehlídek či festivalů a dalších způsobů veřejného předvedení autorských děl. Provádí přednáškovou a vzdělávací činnost.
 • - Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné a vzdělávací činnosti.
 • - V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery.
 • - Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování audio či
 • - videozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů či diapozitivů. Krátkodobě poskytuje výstavní sály a jiné části zařízení včetně inventáře institucím a jednotlivcům k pořádání kulturních a výchovných akcí. Provádí odbornou
 • - přepravu cenných exponátů na místa jejich výstavní realizace.
 • - Poskytuje odbornou metodickou radu a pomoc veřejným i soukromým institucím a jednotlivcům, zejména na území svého badatelského zájmu (konzultace, poradenství, expertízy, účast v grémiích apod.), zvláště pak vlastníkům sbírek zapsaných do centrální evidence
 • - ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., kronikářům v regionu. Podporuje vlastivědné aktivity občanů a občanských sdružení.
 • - Svou činnost, sbírky, výsledky vlastní a oborové badatelské i osvětové práce včetně dalších odborných aktivit prezentuje také formou elektronických prostředků. K tomuto účelu pořizuji, vytěžuje a zužitkovává databáze.
 • - Na základě oprávnění ve smyslu § 21 zákona č.20/1987 Sb. provádí archeologické výzkumy.
 • - Ve smyslu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu schválené usnesením vlády č. 571/2003 je organizace pověřena funkcí Centra péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje a je odborným garantem této péče v daném regionu. Vykonává zejména
 • - následující činnosti: - je informačním, školícím a metodickým pracovištěm pro území kraje; - v úzké spolupráci s ostatními muzei v regionu provádí dokumentaci tradiční lidové kultury a koordinuje její provádění na území celého kraje; - spolupracuje s
 • - dobrovolnými dokumentátory (zpravodaji), vytváří si jejich síť a poskytuje jim metodologickou pomoc; - vytváří specializované databáze; - poskytuje metodickou pomoc státní správě a samosprávě; - poskytuje metodickou pomoc ostatním odborným institucím v
 • - rámci kraje v otázkách péče o tradiční lidovou kulturu; - shromažďuje informace o nejúspěšnějších postupech v uchovávání, prezentaci a předávání projevů tradiční lidové kultury a navrhuje je zřizovateli nebo Národnímu ústavu lidové kultury k popularizaci
 • - nebo je ve vlastní působnosti uveřejňuje; - předkládá návrhy do Seznamu dědictví tradiční lidové kultury prostřednictvím zřizovatele nebo Národního ústavu lidové kultury; - spolupracuje s Národním ústavem lidové kultury v záležitostech péče o tradiční
 • - lidovou kulturu; - v rámci kraje koordinuje (doporučuje nebo vybírá) předkládání projektů a požadavků směřujících k zajištění péče o tradiční lidovou kulturu na území kraje do grantových programů Ministerstva kultury nebo jiných ústředních orgánů, popř. do
 • - grantových programů vyhlášených krajem.

Adresa

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Uherské Hradiště

68601, Uherské Hradiště (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz