Infopanel

Galerie oblastní galerie v liberci liberec liberec i staré město masarykova, Oblastní galerie liberec, Galerie liberec, Oblastní galerie liberec odborné posudky, Oblastní knihovna Liberec.

Oblastní galerie v Liberci, přsípěvková

Oblastní galerie v Liberci, přsípěvková Liberec V - Kristiánov

 • - Organizace plní funkci galerie ve smyslu ustanovení § 10 odst.6
 • - č.122/2000 Sb.o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, vyhlášky číslo 275/2000 Sb. a prováděcích předpisů. Zřizuje se za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti
 • - sbírky muzejní povahy za účelem plnění vědeckých a výzkumných úkolů v oboru dějin výtvarného umění.
 • - Organizace shromažďuje sbírky výtvarného umění české i zahraniční provenience,zejména však díla nizozemských autorů 16.-18.století, francouzských, rakouských a německých autorů 19.století,českých autorů
 • - -20.století a českých a německých autorů libereckého regionu
 • - -20.století.Sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti.
 • - Organizace spravuje sbírku v souladu se zákonem č.122/2000 Sb.,o ochraně sbírek muzejní povahy a předpisy souvisejícími:
 • - ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby obrazovou a zvukovou,
 • - sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o dějinách výtvarného umění a dějinách společnosti,
 • - sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v ČR a v zahraničí,a dalšími kulturně
 • - výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost,
 • - zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v ČR i v zahraničí, nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání, konzervování a restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu z.č. 122/2000 Sb.,
 • - umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., a na základě interních směrnic, které organizace vydává.
 • - Organizace spravuje odbornou knihovnu.
 • - Organizace vydává a veřejně šíří periodické a neperiodické publikace, a to v tiskové či elektronické podobě.
 • - Organizace provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti.
 • - Organizace pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami výstavy vypůjčených výtvarných děl, odborné konference, sympozia a semináře, kulturní a vzdělávací programy, vztahující se k předmětu činnosti.
 • - Organizace vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.
 • - Na základě pověření Ministerstva kultury ČR organizace vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle zákona č.71/1994 Sb.,o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.
 • - Orgnizace spolupracuje v oboru své činnosti s tuzemskými i zahraničními partnery.
 • - Organizace vykonává další aktivity vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu zajištění provozu veřejně přístupných prostor:
 • - umožňuje za úplatu návštěnu expozic, výstav a dalších kulturních ,výchovných a společenských akcí, které pořádá,
 • - vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování videozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a ektachromů,
 • - prodává katalogy a předměty propagující činnost organizace, jako jsou kopie,repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, nosiče audio a video nahrávek,
 • - pronajímá dočasně nevyužívané prostory v objektech předaných zřizovatelem do správy, poud to není v rozporu s jejím kulturním posláním,
 • - zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy,
 • - poskytuje informační služby souvisejícími s předmětem činnosti.
 • - Ve smyslu přílohy č.5 vyhl.Ministerstva kultury ČR č.275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č.122/2000 Sb.,o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, poskytuje organizace odbornou pomoc a služby. vlastníkům sbírek muzejní povahy.

Adresa

Oblastní galerie v Liberci, přsípěvková Liberec V - Kristiánov

46005, Liberec V - Kristiánov (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • Severočeské muzeum v Liberci, přísp.org.

  Organizace plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10, odst.6 zákona, 122/2000 Sb.,o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně ně...

  Liberec I - Staré Město, 46001
  • 0
 • Tomáš Hiršal

  Opravy a údržba motorových vozidel (kromě motocyklů) , Silniční nákladní doprava

  Liberec XX - Ostašov, 46010
  • 0
 • Yvetta Sieratovská Keramický Atelier

  Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů , Činnosti knihoven, veřejných archivů, ...

  Liberec XIV - Ruprechtice, 46014
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz