Infopanel

Zobrazeno: 1031x

Muzeum decin, Muzeum v Děčíně, Oblastní muzeum v Děčíně, Muzeum Podmokly, Geologie děčín.

Oblastní muzeum v Děčíně, přísp.org.

Oblastní muzeum v Děčíně, přísp.org. Děčín IV - Podmokly

 • - Shromažďovat sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie zahraniční i české provenience, zejména z území severních Čech, se zvláštním zřetelem na celé povodí řeky Labe, především v oborech archeologie, etnografie, geologie, mineralogie,
 • - zoologie, numizmatiky a dějiny umění a řemesel. Tvořit sbírky na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti. Specializací muzea je Vývoj lodní dopravy na Labi.
 • - Spravovat historický knižní fond (sbírkový) a odbornou knihovnu.
 • - Ke sbírkovým předmětům pořizovat odbornou dokumentaci písemnou, podle potřeby obrazovou nebo zvukovou. Sbírkové předměty odborně zpracovávat a vytěžovat z nich poznatky o vývoji přírody a společnosti. Tyto předměty, jejich napodobeniny, odbornou
 • - dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentovat zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími kulturně-výchovnými aktivitami,
 • - které jsou určeny nejširší veřejnosti, speciálně pak zejména dětem a mládeži, seniorům a handicapovaným občanům.
 • - Provádět vědecký výzkum prostředí, z něhož sbírkové předměty získává, výzkum v oboru muzeologie a ochrany sbírek.
 • - Zapůjčovat sbírkové předměty do expozic a na výstavy, pořádané rovněž jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání či preparování, konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a
 • - ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. a umožňovat studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených tímto zákonem a badatelským řádem, který sama vydá.
 • - Vydávat a veřejně šířit periodické i neperiodické publikace.
 • - Pořádat samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými či fyzickými osobami odborné konference, sympozia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených předmětů kulturní hodnoty.
 • - Pořádat kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu činnosti (hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální). Provádět přednáškovou a vzdělávací činnost.
 • - Vstupovat do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.
 • - Spolupracovat v oboru své činnosti s tuzemskými i zahraničními partnery.
 • - Vykonávat činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňovat za úplatu návštěvy expozic, výstav a jiných kulturních akcií.
 • - Vybírat poplatky z fotografování, filmování a videozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a ektachromů. Prodávat katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny
 • - sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovídající uměleckou úrovní, nosiče audio a videozáznamů.
 • - Pronajímat dočasně nevyužívané prostory v objektech, k nimž vykonává právo hospodaření, pokud to není v rozporu s jejím kulturním posláním. Poskytovat služby konzervátorských a restaurátorských dílen, učeben a laboratoří.
 • - Poskytovat reklamní služby při zpřístupňování svých sbírek. Zpracovávat odborné posudky, rešerše a expertízy, a dále poskytovat informační služby související s předmětem činnosti.
 • - Plní povinnosti, vyplývající z ustanovení zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytuje standardizované služby podle zákona č. 483/2004
 • - Sb., ze dne 29. července 2004, kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 2004 Sb.. Sbírky a sbírkové předměty jsou hmotným majetkem, s nímž organizace hospodaří podle
 • - zvláštních právních předpisů.


Adresa

Oblastní muzeum v Děčíně, přísp.org. Děčín IV - Podmokly

40502, Děčín IV - Podmokly (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • Městská knihovna Děčín

  poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, zejm.: - zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu veřej...

  Děčín IV - Podmokly, 40502
  • 0
 • Městská knihovna Rumburk, přísp.org.

  Organizace poskytuje služby v oblasti kultury a vzdělávání, organizuje kulturní a společenské akce, zejména pak:, buduje univerz...

  Rumburk 1, 40801
  • 0
 • Zoologická Zahrada Děčín - Pastýřská

  služby v oblasti propagace a reklamy, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a, Fotografické služby, Hostinská činnost...

  Děčín IV - Podmokly, 40502
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz