Infopanel

Zobrazeno: 2048x

ústav sociální péče bystré, ústav Bystré, Sociální ústav Bystré, Usp bystré u poličky, Usp bystre.

Ústav sociální péče Bystré

Ústav sociální péče Bystré Bystré

 • - Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
 • - Příspěvková organizace Ústav sociální péče Bystré je ústavem sociální péče, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezenou komplexní a nedělitelnou celoroční a denní ústavní sociální péči především pro dospělé klienty ve věku od dvaceti
 • - šesti let postižené mentálním postižením těžšího stupně a pro klietny postižené vedle mentálního postižení těžšího stupně též tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. V
 • - případě volné kapacity lze poskytovat i denní pobyt a pobyt na přechodnou dobu.
 • - Níže uvedený rozpis hlavního předmětu činnosti nepředstavuje jednotlivé druhy hlvaních činností, nýbrž upřesnění rozsahu poskytování celoroční ústavní sociální péče.
 • - Hlavní předmět činnosti:
 • - Poskytování komplexní a nedělitelné celoroční a denní sociální péče, především pro dospělé klienty ve věku od dvaceti šesti let postižené mentálním postižením těžšího stupně a pro klienty postižené vedle mentálního postižení těžšího stupně též tělesnou
 • - nebo smyslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, jakož i pro klienty postižené mentálním postižením lehčího stupně, avšak jen tehdy, potřebují-li nezbytně ústavní péči, kde je jako nedílná a
 • - neoddělitelná součást zahrnuto rovněž: - ubytování, stravování a komplexní sociální péče pro umístěné klienty, - zajištění výchovně vzdělávacího procesu a pracovně rehabilitační činnosti klientům dle jejich schopností s přihlédnutím k fyzické vyspělosti a
 • - mentální úrovni, - úschova cenných věcí a finančních prostředků klientů, kteří o jejich převzetí požádají při nástupu nebo během pobytu, - poskytování osobního vybavení, drobných předmětů osobní potřeby a některých služeb klientům, - zajištění
 • - kulturně-zájmové činnosti klientů v zájmu rozvoje jejich schopností, estetického cítění a zapojení do společenského života, - zajištění zdravotní péče pro klienty s akutním nebo chronickým onemocněním, - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a
 • - administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví
 • - Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně stravovacích služeb pro vlastní zaměstanance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Ústavu sociální péče svitavy, - umožňování
 • - praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením, - plnění dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociální péče.

Adresa

Ústav sociální péče Bystré Bystré

56992, Bystré (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x



Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz